1. Nazwa zamówienia:„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka część 1 – odcinek Grapa sołectwo Skoczyki”


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)
Znak sprawy: 271.1.2021
Data ogłoszenia: 25.01.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: ocds-148610-3f83e594-5efc-11eb-86b1-a64936a8669f
Termin składania ofert: do dnia 10.02.2021 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 10.02.2021 o godz. 13:00
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia z załacznikami
Wzór umowy
Przedmiar
Specyfikacja Techniczna
Projekt budowlany
identyfikator postępowania
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


04.02.2021 r. Odpowiedzi do zapytań

Drukuj stronę Drukuj stronę