30-lecie samorządu Gminy Lipnica Wielka

W dniu 22 grudnia 1990 roku Premier Tadeusz Mazowiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta. W § 8 Rozporządzenia czytamy: „W województwie nowosądeckim tworzy się gminy: Lipnica Wielka z siedzibą władz w Lipnicy Wielkiej; w skład gminy Lipnica Wielka wchodzą obszary wsi Kiczory i Lipnica Wielka z gminy Jabłonka…”. Z dniem 1 lipca 1991 roku samorząd Gminy Lipnica Wielka rozpoczął swoje administracyjne funkcjonowanie.

W tym roku, w dniu 18 października tj. uroczystość Św. Łukasza Ewangelisty, świętowaliśmy 30-lecie istnienia samorządu. Uroczystości rozpoczęto wspólną Mszą świętą, której przewodniczył ks. bp. Robert Chrząszcz.

Po Mszy świętej, w uroczystym pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe, orkiestrę dętą i muzykę lipnicką udaliśmy się pod Dom Ludowy. Tu Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt wraz Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Karkoszką i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Edytą Mikłusiak złożyli wiązankę kwiatów i zapalone znicze pod tablicę Józefiny i Emila Mików. Odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Dalej świętowaliśmy w Sali Domu Ludowego. Tę część uroczystości prowadził Sekretarz Gminy Jan Kuliga. Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości:

– Franciszek Adamczyk – pierwszy Wójt Gminy Lipnica Wielka, późniejszy poseł na Sejm RP, Konsul Generalny RP w Chicago, Senator RP,

– Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego,

– Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka wraz z Sekretarzem Gminy p. Arturem Górką,

– Jacek Migacz – Wójt Gminy Grybów,

– Jan Gluc – przewodniczący Rady Miasta Zakopane,

– Konrad Gonciarczyk – Zastępca dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego,

– Dominika Wachałowicz-Kiersztyn – dyrektor Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej,

– podkom. Marcin Mikołajczyk – Komendant Komisariatu Policji w Jabłonce,

– Karol Mastela – Prezes Wspólnoty Leśnej Urbarialnej, były radny,

– Franciszek Sojka – wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów.

Wśród gości nie zabrakło także byłych radnych, dyrektorów szkół, emerytowanych pracowników Urzędu Gminy, strażaków, przedstawicieli organizacji non profit. Gospodarzy reprezentowali w szczególności: Wójt Gminy Mateusz Lichosyt, Zastępca Wójta Gminy Jakub Dyrcz, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Karkoszka, a także kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów oraz część pracowników Urzędu i jednostek.

W programie uroczystości, po powitaniu gości i słowie wprowadzającym wygłoszonym przez Wójta Gminy, wysłuchano zwięzłej informacji popartej prezentacją, a prowadzonej przez Wójta i Zastępcę Wójta Gminy nt. zrealizowanych inwestycji na przestrzeni 30 lat, a także planów na kolejne lata. Następnie przed zebranymi wystąpił chór Eduardo – pod przewodnictwem dyrygenta Edwarda Siepaka. usłyszeliśmy kilka pieśni chóralnych z melodramatu Emila Miki pt. „Sen Bacy”.

W kolejnej części wręczono wyróżnienia: Medal Świętego Łukasza – Zasłużony dla Gminy Wielkolipnickiej. W tym roku, to zaszczytne – najwyższe wyróżnienie samorządowe Gminy Lipnica Wielka przypadło: Mariuszowi Murzyniakowi – byłemu Wójtowi Gminy Lipnica Wielka, Danucie Paplaczyk – byłej Sekretarz Gminy Lipnica Wielka, Franciszkowi Gawełda – byłemu radnemu pięciu kadencji i przewodniczącemu Rady Gminy; Helenie Omylak – byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiczorach i wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących; Janinie Karkoszce – byłej wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, radnej i przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; Danucie Pastorczyk – byłej wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, byłej radnej Rady Gminy; p. Bożenie Lichosyt – byłej radnej i sołtys sołectwa Skoczyki w latach 1995-2019.

Dalej wręczono wyróżnienie „Społecznik Roku 2020” dla Stanisława Wojtusiaka – Prezesa Klubu Sportowego Babia Góra, sponsora dla przedsięwzięć tego klubu i innych lokalnych inicjatyw.

W kolejnej części wręczono podziękowania dla osób, które wniosły swój osobisty wkład w rozwój i kształtowanie się samorządu na przestrzeni 30 lat. W szczególności dziękowano byłym Wójtom Gminy: Franciszkowi Adamczykowi, Mariuszowi Murzyniakowi, Bogusławowi Jazowskiemu, a także Zastępcom Wójta: Ignacemu Mikłusiakowi, Władysławowi Pilchowi i Jakubowi Dyrczowi. Dalej podziękowania skierowano do radnych byłych i obecnej kadencji, byłych dyrektorów szkół i kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów OSP i sołtysów, dyrektorów szkół. W końcowej części dziękowano wybranym samorządom, instytucjom i organizacjom, zarówno działającym na terenie naszej Gminy, jak również z nią współpracujących.

W ostatniej części głos zabrali Goście: nie zabrakło wspomnień i historii z tworzenia i początków działalności samorządu, a także życzeń na kolejne lata jego działania i funkcjonowania. Najważniejsze listy gratulacyjne, w tym przekazane przez gości honorowych, podziękowania i życzenia zamieszczamy poniżej w formie skanów.

To była wyjątkowa uroczystość! Uświadomiła ona wszystkim zebranym, jak wiele zmieniło się w Lipnicy Wielkiej i Kiczorach w ciągu ostatnich 30 lat. Wyraźnie wybrzmiały także wypowiedzi, że wspólny wysiłek i zgoda są budujące i prowadzą do dobrych efektów i sukcesów.

W imieniu Organizatorów, pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim przybyłym Gościom za udział w tej uroczystości.

Krótki reportaż z naszego świętowania zamieściła m. in. Kronika Krakowska w wydaniu o godzinie 16.30 (od 06:37 min), a następnie 21.30 (od 08:22 min) z dnia 18 października b.r.

Najważniejsze informacje z uroczystości zebrał: Jan Kuliga – Sekretarz Gminy

foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

Drukuj stronę Drukuj stronę