XXX Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 25 czerwca 2021 roku (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 5. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 w Gminie Lipnica Wielka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 10. Podjęcia uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2020:
  1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2020.
 12. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok;
  2. sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok;
  3. Uchwały Nr S.O.II.423.14.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok przedłożonego wraz z informacja o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka za rok 2020;
  4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
  5. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
  6. Uchwały Nr S.O.X.424.18.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów.
 16. Uchwała w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Lipnica Wielka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne.
 18. Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.

Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ponadto informuję o konieczności zachowania rygorów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z profilaktyką zakażenia koronawirusem!!!

Usuwanie azbestu – informacja

Szanowni Mieszkańcy!

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych, do złożenia niezbędnej dokumentacji.

Informacje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej w pok. Nr 1 do dnia 11.06.2021 r. tj. piątek do godziny 15.30.

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe za rok 2021

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku MUSZĄ złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus. Termin upływa 17 czerwca 2021 r. Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.

Rehabilitacja lecznicza dla rolników po przebytej chorobie COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19.

Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu od 24.05.2021 r. i w Szklarskiej Porębie od 4.06.2021 r.

Procedury kierowania na rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 obowiązują, jak przy kierowaniu na rehabilitację osób ze schorzeniami układu ruchu i układu krążenia.

(https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/wymogi-do-korzystania-z-rehabilitacji/).

Podstawą jest jednak udokumentowana choroba COVID-19.

Wszystkich zainteresowanych w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem regionalnym lub placówką terenową KRUS.

Wskazania medyczne oraz wniosek o skierowanie na rehabilitację

Aktywni mieszkańcy w Małopolsce

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla mieszkańców gmin województwa małopolskiego „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Gmina, która w danej edycji zajęła pierwsze miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe dla jednej z placówek oświatowo-kulturalnych zlokalizowanych na jej terenie.

Regulamin konkursu

„Młodzi pełni POWER-a!”

Zapraszamy osoby w wieku 18 – 29  lat ( w tym o niskich kwalifikacjach  oraz osoby z niepełnosprawnościami) z powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego, które:

 • pozostają bez pracy/ bezrobotni, bierni zawodowo, długotrwale bezrobotni / i nie są zarejestrowani w urzędzie pracy, oraz  nie uczą się i nie kształcą
 • pracują  i należą do jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

Okres realizacji: 1.09.2020 – 30.11.2022 .

Rekrutacja ciągła: 09.2020 – 10.2021

Cel projektu: zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa na rynku pracy osób objętych wsparciem.

Wsparcie obejmuje:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Opracowanie indywidualnego planu działania/IPD/ dla każdego Uczestnika
 • Wsparcie psychologa
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia lub staże – w zależności od Indywidualnego Planu Działania opracowanego dla każdego Uczestnika projektu

Uczestnikom przysługuje :

 • stypendium szkoleniowe lub stażowe.
 • w zależności od potrzeb zwrot kosztów przejazdu i/lub zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wartość projektu: 2 589 460,00 zł . Dofinansowanie 2 459 987,00, w tym z UE 2 182 396,89 zł oraz budżetu państwa 277 590,11 zł.

Szczegóły w Regulaminie projektu

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz projekt realizujemy z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro projektu przy  ul. Bulwarowej 9, mieści się w  budynku Urzędu Gminy, bez barier architektonicznych. Tutaj załatwicie Państwo wszystkie formalne sprawy jak również skorzystacie ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Biuro mieści się na parterze, drzwi wejściowe są odpowiedniej wielkości do wjazdu wózkiem inwalidzkim.  Na tym samym poziomie znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia i staże w ramach projektu, również  będą Państwo odbywać w salach spełniających wymóg dostępności. Prosimy o wypełnienie Ankiety potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami, która jest dostępna w sekcji Dokumenty do pobrania (poniżej). W projekcie założyliśmy możliwość wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień, gdyby taka potrzeba zaistniała. Kontakt z Uczestnikami –  za pomocą różnych kanałów komunikacji: tel, e-mail, poczta, osobiste spotkanie. Nasza dokumentacja rekrutacyjna jest zgodna ze standardem cyfrowym.

Sprawdź zasady rekrutacji TUTAJ

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON

31-534 Kraków, aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5

Tel. 12 427 28 39

Biuro Projektu: 34-400 Nowy Targ, Urząd Gminy pok. nr 5, ul. Bulwarowa 9

Rekrutacja: Tel.  790 501 143; 660 373 344:

                             e-mail: gama.centrumszkolen@gmail.com

WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY GĘSI

W dniu 14 maja 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzania środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego. Na mocy tego rozporządzenia nakazuje się utrzymywanie stada gęsi w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym hodowlanym drobiem, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych. Jeśli utrzymanie gęsi w taki sposób nie jest możliwe nakazuje się ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami poprzez przestrzeganie zasad określonych w rozporządzeniu.

Treść Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grupy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.

Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. „Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów”. Wydarzenie współorganizowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora i Główny Urząd Statystyczny.

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/279745873890289


1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), udział w spisie jest obowiązkowy. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu widzenia przestępców.


Jak spisać się bezpiecznie? Jak zweryfikować rachmistrza spisowego? Na te oraz inne pytania odpowie w najbliższy piątek (14 maja) o godzinie 14:00 dr Dominik Rozkrut, szef Główny Urząd Statystyczny. Moderatorem spotkania on-line będzie Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Seniora.


Transmisja na żywo odbędzie się równocześnie na:
✅ https://www.facebook.com/GlosSeniora/
✅ https://www.facebook.com/mripsRP/
✅ https://www.youtube.com/user/MPiPSRP


Udział w wydarzeniu on-line jest bezpłatny!


Serdecznie zapraszamy do udziału w Live!

„Drzewko od Emila Miki” – dodatkowe informacje

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zbiórką baterii z okazji akcji „Drzewko od Emila Miki”, informujemy, że w akcji mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy Lipnica Wielka, instytucje nie będą brane pod uwagę. Ponadto prosimy aby baterie z danego domostwa przyniosła jedna osoba.

Odpowiadając na Państwa pytania, maksymalną ilość drzewek jaką można odebrać to 3 sztuki na jedno domostwo.

 • 1 kg baterii – 1 drzewo owocowe
 • 2 kg baterii – 2 drzewka owocowe
 • 3 kg baterii i więcej – 3 drzewka owocowe.