Spółdzielnia Energetyczna ,,Nowa Energia” zaprasza na spotkania

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości dołączenia do Spółdzielni Energetycznej ,,Nowa Energia”. Spotkania będą miały miejsce w dniach 11.12.2023 o godzinie 19:00 oraz 20.12.2023 o godzinie 19:00 miejsca spotkań dostępne są na stronie Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady działania, podstawy prawne, schemat funkcjonowania a także korzyści z bycia członkiem spółdzielni energetycznej.

Spółdzielnia energetyczna to samowystarczalność energetyczna, możliwość pozyskania dotacji na budowę źródeł OZE oraz możliwość obniżenia cen zakupu energii elektrycznej.

Więcej informacji znajdą Państwo pod nr. tel. Urzędu Gminy Lipnica Wielka – 18 26 345 95 oraz Koordynatora Klastra – 12 446 42 97.

REMONT DROGI GMINNEJ 604618K w km od 00+000,00 do km 00+335,00 w miejscowości Lipnica Wielka, GMINA LIPNICA WIELKA

W listopadzie 2023 r. dobiegły końca roboty budowlane przy zadaniu pn. „REMONT DROGI GMINNEJ 604618K w km od 00+000,00 do km 00+335,00 w miejscowości Lipnica Wielka, GMINA LIPNICA WIELKA” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 123.945,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 247.891,58 zł.

Wkład własny gminy Lipnica Wielka 123 946,58 zł.

Droga zyskała nową nawierzchnię asfaltową na długości 335 mb oraz pobocza co znacznie poprawi codzienne funkcjonowanie mieszkańców i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

REMONT DROGI GMINNEJ 604606K w km od 00+000,00 do km 00+230,00 w miejscowości Lipnica Wielka Gmina Lipnica Wielka

Gmina Lipnica Wielka przy dofinansowaniu zadania: „REMONT DROGI GMINNEJ 604606K w km od 00+000,00 do km 00+230,00 w miejscowości Lipnica Wielka Gmina Lipnica Wielka” z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 72.600,00 zł wykonała 230 metrów nowej nawierzchni asfaltowej dzięki czemu usprawni się komunikacja i transport.

Całkowity koszt zadania: 145.629,81 zł.

Finansowane ze środków własnych w wysokości 73.029,81 zł.

Realizacja zadania UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA

Gmina Lipnica Wielka w ramach zawartej umowy dotacji nr D/585/23/08 z dnia 6 września 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zrealizowała zadanie UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA w którym osiągnięto 100% zakładanego efektu ekologicznego usuwając i przekazując do utylizacji ok. 150 ton materiałów azbestowych.

Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Koszt kwalifikowany zadania: 74.682,00 zł.

Koszt dotacji: 69.072,39 zł. w tym 31.731,39 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 37.341,00 zł. ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zastrzeżenie numeru PESEL

Od piątku, 17 listopada obywatele mogą zastrzec numer PESEL. Zgodnie z ustawą, której celem jest ograniczanie skutków kradzieży tożsamości.

Chcesz zastrzec swój numer PESEL, aby nikt nie wykorzystał go bez twojej wiedzy? A może chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, aby na przykład wziąć kredyt? Sprawdź, jak możesz to zrobić przez Internet lub w każdym urzędzie gminy.

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje ci możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

Odsłonięcie tablicy Adorjána Divéky’ego

W dniu 05 listopada b.r. w kościele p.w. św. Marcina w Podwilku, w czasie uroczystej Mszy świętej nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Adorjána Divéky’ego. W uroczystości, obok licznie zgromadzonych parafian Podwilka, wzięli udział między innymi: Dr Tibor Gerencsér z Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie wraz z małżonką, przedstawiciele Istytutu Liszta – Węgierskiego Centrum Kultury w Warszawie, przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności, Poseł Edward Siarka wraz z małżonką, przedstawiciele instytucji i samorządów z terenu Orawy.

Po uroczystej mszy świętej przedstawiciele w/w organizacji złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą Adorjána Divéky’ego. Samorząd Gminy Lipnica Wielka reprezentował Jan Kuliga – Sekretarz Gminy.

Postać Adorjána Divéky’ego jest upamiętniona na naszym Murze Orawskich Ojców Niepodległości na Plcu Piotra Borowego w Lipnicy Wielkeij.

O jego związkach i zasługach dla polskiej Orawy od wielu lat pisze dr hab. Jerzy Roszkowski. Poniżej fragment jego publikacji : Geneza i dzieje rodu Divékych z Podwilka

Z polskością silnie związał się Adorján Divéky, o którym Węgrzy mówili, że „ukochał Polskę jak swoją drugą ojczyznę”, a byli i tacy, co wręcz stwierdzali: „Divéky to już zupełny Polak”. Z przekonań był on, z jednej strony, czołowym polonofilem, a z drugiej– wielkim patriotą węgierskim. Polonofilstwo Divéky’ego wywarło także wpływ na jego zainteresowania naukowe, gdyż w swych badaniach koncentrował się przede wszystkim na historii Polski oraz dziejach stosunków polsko-węgierski.

W latach 1898-1902 studiował historię i geografię na wydziale filozoficznym uniwersytetu budapeszteńskiego. Po ukończeniu studiów objął posadę nauczyciela gimnazjalnego, najpierw w Trzcianie, a następnie w Lewoczy. W 1906 roku obronił pracę doktorską na temat polsko-węgierskich stosunków handlowych w XVI-XVII stuleciu. Jednocześnie dał się poznać jako publicysta, niezwykle zaangażowany w sprawy polityczne i społeczne. W swych artykułach m.in. piętnował nieprawidłowości, jakie występowały w orawskiej administracji komitackiej. Przede wszystkim jednak wyrażał zaniepokojenie o przyszłość Królestwa Węgierskiego w jego historycznych granicach, wskazując równocześnie na źródła zagrożeń. W tym względzie szczególnie destrukcyjną rolę widział w ideologii neosłowiańskiej. Przedstawiał też koncepcje zapobieżenia rozpadowi Węgier.

Podzielał on pogląd, że władze powinny szukać porozumienia z tymi kręgami mniejszości narodowych na Węgrzech, które wiązały swoją przyszłość z państwem węgierskim i nie stały na pozycjach irredentystycznych. W tym też duchu sam współdziałał z niektórymi przedstawicielami mniejszości słowackiej, a przede wszystkim polskiej. Tłumaczył też węgierskiej opinii publicznej i oficjalnej, że Polacy są dla Węgrów naturalnym sojusznikiem. Apelował również do władz o przychylne ustosunkowanie się do polskich postulatów narodowościowych na Węgrzech.

Adorján Divéky stał się gorącym zwolennikiem zbliżenia między narodem polskim i węgierskim. Wpłynęło na to wiele czynników, przede wszystkim zaś zadecydowało o tym jego wykształcenie, przekonania i zainteresowania naukowe, a także tradycja rodzinna oraz miejsce urodzenia czyli pogranicze polsko-węgierskie.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: pod numerem telefonu 18 26 349 90, 18 26 348 08 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej, w godzinach pracy Ośrodka do dnia 14 listopada 2023 r.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Komunikat

Ważna informacja dla beneficjentów programu Czyste Powietrze

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy powołując się na rzekome umowy zawarte z Gminą Lipnica Wielka, proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Bemeficjent na własne ryzyko dokonuje samodzielnie wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia.

Gminę Lipnica Wielka, potencjalnych wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z tymi wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy przed podpisaniem umowy.

Dodatkowe informacje pod artykułem:

LIII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 31 października 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII  Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lipnica Wielka w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XLIX/319/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 16. Informacja w sprawie opinii Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz wyznaczenia podmiotów do wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych.
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie Sesji.