Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 4 stycznia będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. W Gminie Lipnica Wielka wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmować i rozpatrywać Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek można złożyć także na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-483 Lipnica Wielka 520. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku osłonowego są publikowane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy .

Dodatkowo pytania można kierować do pracowników OPS. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 18/26-349-90 lub mailowo, pisząc na adres: monika.kramarz@lipnicawielka.pl

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku -doc
 2. Wzór wniosku – pdf
 3. Wskazówki, jak wypełnić wniosek

Harmonogram wywozów odpadów w aplikacji „Moje Odpady”

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z nowym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na rok 2022 zalecamy odinstalowanie aplikacji „Moje Odpady”, a następnie ponowną jej instalację na telefonie. Po takim działaniu aplikacja zostanie zaktualizowana i harmonogram wywozów odpadów będzie aktualny.

Aplikację można pobrać z poniższych linków:
1. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojeodpady&hl=pl
2. Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/moje-odpady/id1248697353

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2022 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Oferty można składać do 01.02.2022 roku

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 3/2022 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 11.01.2022 roku

Zarzadzenie Wójta – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Regulamin
Oferta – wzór
Umowa – wzór
Sprawozdanie – wzór
Opis faktur – wzór

Harmonogram obioru odpadów komunalnych w 2022 roku

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy o nowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na rok 2022. Zachęcamy również do pobrania aplikacji mobilnej „Moje Odpady”.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne pod linkiem:

HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Aplikację „Moje odpady” można pobrać z poniższych linków:

Odkrywaj z nami Orawę

W ramach mikroprojektu „Odkrywaj z nami Orawę” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wykonano m.in remont istniejącej studni przy źródełku Piotra Borowego i kapliczki oraz utwardzono ciągi piesze na polanie gdzie odbywa się Święto Pasterskie.

Poprzez rozbudowę transgranicznej infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego o elementy małej architektury oraz wykonanie ciągów pieszych poprawione zostały warunki korzystania z tego transgranicznego produktu przez mieszkańców i turystów przybywających tu podczas wycieczek rowerowych polsko-słowackimi szlakami rowerowymi na Orawie , wycieczek pieszych na Babią Górę lub podczas wydarzeń i spotkań związanych z tradycjami lokalnymi organizowanych w tym miejscu.

Modernizacja historycznego źródełka Piotra Borowego i wyposażenie go w elementy infrastruktury rekreacyjnej tworzy dodatkowe miejsce dla mieszkańców i turystów, w którym mogą poznawać dzieje ziemi orawskiej i odpoczywać równocześnie w pięknym otoczeniu orawskiej przyrody.

Ponadto uzupełnieniem tych robót jest stworzona gra terenowa -quest, który wiedzie śladami Apostoła Orawy – Piotra Borowego. Zachęcamy Państwa do przejścia trasą questu, uzupełnienia hasła i odnalezienia skarbu. Ulotki questu są dostępne w Urzędzie Gminy, Bibliotece i Gminnym Centrum Kultury.

Tym samym dla mieszkańców i turystów stworzona została kompleksowa oferta zachęcająca do spędzania tutaj wolnego czasu, łącząca poznawanie kultury i tradycji lokalnych Orawy, jej historii oraz korzystanie z walorów ziem polsko-słowackiego pogranicza.

Całkowity koszt projektu 58 548,88 euro.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj.49 766,54 euro.

.Partner wiodący: Gmina Lipnica Wielka 
34-483 Lipnica Wielka  518
tel: (+48) 18 26 345 95 / fax:(+48) 18 26 345 97
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl
Partner mikroprojektu: Obec Bobrov
Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
Žilinský kraj
Tel.: 043/552 43 99
Mail: webmaster@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Okres realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.05.2022 r.

Nr mikroprojektu INT/ET/TAT/1/IV/A/0323

Quest do pobrania

XXXV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 grudnia 2021 roku (tj. środa) o godz. 14:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
 6. Uchwała w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2022 rok.
 8. Uchwala w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka (lata 2022-2023).
 9. Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 10. Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 11. Uchwała w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Lipnica Wielka.
 12. Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka.
 13. Uchwała w sprawie: w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/72/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipnica Wielka opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej.
 14. Uchwała w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie o konieczności zachowania rygorów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z profilaktyką zakażenia koronawirusem!!!