Informacja w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że wnioski, podania i inne dokumenty można składać w Urzędzie Gminy:

 1. Za pośrednictwem skrzynki podawczej obok drzwi wejściowych do Urzędu Gminy (od strony drogi powiatowej);
 2. Za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 3. W kasie Urzędu;
 4. Po przesłaniu listownym na adres Urzędu.

Wizyta osobista w Urzędzie będzie możliwa w sprawach absolutnie niezbędnych, tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Podstawowe numery telefoniczne:

 1. Urząd Gminy tel. Główny: 18/26-345-95;
 2. USC, rejestracja aktów zgonu, dowody osobiste: 18/53-100-56;
 3. Księgowość: 18/53-100-53;
 4. Budownictwo: 18/26-345-95 w.20;
 5. Referat Gospodarki Komunalnej: 18/26-347-21;
 6. Stanowisko informatyka, działalność gospodarcza: 18/26-345-95 w.21

Wszelkie inne ważne informacje są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka: http://www.mieszkancy.lipnicawielka.pl

Zakaz wypalania traw !!! Jest to prawnie zabronione !!!

NIE  WYPALAJ  TRAW !

    W związku z nasilającymi się w okresie wiosennym przypadkami wypalania traw informuje się wszystkich mieszkańców Gminy Lipnica Wielka o bezwzględnym zakazie wypalania traw na nieruchomościach gruntowych oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku stwierdzenia wypalania traw.

Informuję, że w trosce o dobro mieszkańców Nasza Gmina podjęła działania prewencyjne i monitorujące mające na celu identyfikację podpalaczy.

Wypalanie traw to:

 • nakłady finansowe na interwencje straży pożarnej oraz akcje ratunkowe,
 • niebezpieczeństwo dla człowieka – niekontrolowane wypalanie łąk i nieużytków prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia i zagrożenia życia człowieka oraz strat materialnych,
 • niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych, niebezpieczeństwo dla zwierząt .

Wypalając łąki i nieużytki rolne łamiesz prawo!

Ustawa  z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm)

 Art. 124 pkt. 1

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131 pkt. 12

Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

 Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z póżn. zm)

Art. 30 pkt. 3

„W lasach oraz na terenach leśnych jak również w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalaniu wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Warto więc zapoznać się z przepisami i postępować zgodnie z nimi, z korzyścią dla siebie, innych i przede wszystkim dla środowiska naturalnego.

Wójt Gminy Lipnica Wielka

/Mateusz Alojzy Lichosyt/

Informacja o XXVIII Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 marca 2021 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok; sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2020 rok oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 10.02.2021 roku.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powoduCOVID-19.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.

Sukcesy w łyżwiarstwie figurowym Karoliny Kuligi – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej

W dniach 18-21 luty 2021r. odbyły się Ogólnopolskie zawody o Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju w Łyżwiarstwie Figurowym.  W zawodach tych startowała Karolina Kuliga w kategorii solistek klasy brązowej U15 zdobywając 4 miejsce.  W dniach 26-28 lutego 2021r. odbyły się kolejne Ogólnopolskie Zawody o Puchar im. Krystyny Mydlarz w Oświęcimiu. Tym razem Karolina powalczyła o podium zajmując 3 miejsce w kategorii solistek klasy brązowej U15. W imieniu Karoliny i jej rodziców, dziękujemy pani trener Dorocie Pieńkoś, zawodniczkom PKŁF Zwyrtany oraz wszystkim kibicom za wsparcie. Karolinie życzymy dalszych sukcesów sportowych.

XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 04 marca 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 8:30 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2021 rok.
 5. Podjęcia uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie Sesji.

XXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 18 lutego 2021 roku (tj. czwartek ) o godz. 15:00 w Sali Obrad Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2021 rok
 5. Podjęcia uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej .
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie Sesji.

Informacja dotycząca montażu „fotopułapek” w obrębie terenów narażonych na nielegalne wyrzucanie odpadów.

Wójt Gminy Lipnica Wielka uprzejmie informuje, że w związku z wypełnianiem zadania publicznego mającego na celu ochronę środowiska, na obszarach terenu Gminy Lipnica Wielka mogą być zamontowane urządzenia do rejestrowania obrazu – tzw. „fotopułapki”.

Dane osobowe w postaci wizerunku (ewentualnie inne dane identyfikacyjne) gromadzone przy pomocy „fotopułapek”, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez niezbędne zadania realizowane w interesie publicznym rozumieć należy ochronę środowiska, w tym przypadku ustalenie odpowiedzialnych za nielegalne wyrzucanie odpadów.

Dane z zapisu mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Lipnica Wielka odpowiedzialnym za ochronę środowiska oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe pozyskane z „fotopułapek” mogące stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu wobec osób, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.

Pełna treść obowiązku informacyjnego w związku ze stosowaniem monitoringu w postaci „fotopułapek” znajduje się poniżej.

Klauzula informacyjna

Liceum lipnickie znowu wśród najlepszych w Polsce

Najlepsze licea – Brązowa Szkoła 2021

W tegorocznym ogólnopolskim XXIII Rankingu Szkół Perspektyw nasze Liceum Ogólnokształcące zostało uhonorowane tytułem „Brązowej Szkoły 2021”, który jest ogólnopolskim znakiem jakości szkoły. Jest to powtórzenie sukcesu z poprzedniego roku. Wysoka pozycja to wynik zaangażowania i współpracy grona pedagogicznego, ambicji uczniów, rodziców i samorządu gminnego dbającego o warunki pracy.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy: Ranking Perspektyw to „profesjonalnie uporządkowana informacja”. Robiona z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. No właśnie, obiektywnych. W Rankingu korzystano wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Kryteria są znane, sprawdzone, oczywiste: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, rozszerzonych, sukcesy uczniów w olimpiadach. Nie ma tu subiektywnych wskaźników typu „opinia wśród rodziców” czy „poziom zadowolenia uczniów” – bo nie da się tego wiarygodnie zmierzyć. Ranking pomoże także w podjęciu decyzji o wyborze szkoły uczniom, którzy nie mogą poszczycić się doskonałymi wynikami egzaminu ósmoklasisty i najlepszymi ocenami na świadectwie. Szkoły z samego szczytu listy ich nie przyjmą, ale z pewnością – dzięki rankingowi – znajdą oni dobrą szkołę, odpowiadającą ich możliwościom i ambicjom.

Zdawalność Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej w 2020 roku:

https://www.zslipnicawielka.pl/egzaminy/685-najwyzsza-zdawalnosc-w-powiecie