Spotkanie online z mieszkańcami i Wójtem Gminy Lipnica Wielka – Mateuszem Lichosyt

We środę 29.09.2021 o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie online z mieszkańcami i Wójtem Gminy Lipnica Wielka – Mateuszem Lichosyt. Aby umożliwić kontakt z Wójtem, na kanale gminy zostanie zorganizowany czat online. Przedstawimy bieżące informacje, postęp inwestycji oraz plany na przyszłe miesiące. 

Jeśli zatem: 

chcesz poznać obecną sytuację Naszej Gminy;

zadać interesujące Cię pytanie;

poznać plany na najbliższe miesiące.

to zapraszamy. 

Transmisja odbędzie się na;: https://www.facebook.com/Gmina-Lipnica-Wielka-na-Orawie-585323271900392 

Mamy nadzieję, że w październiku będziemy mogli zorganizować spotkania w tradycyjnej formie.

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości.

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw

Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB?

Obowiązek złożenia deklaracji CEEB spoczywa na właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku,

Właściciele budynków, gdzie źródła ciepła były uruchomione przed 1 lipca 2021 r. – mają rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 r.. Natomiast właściciel domu, gdzie będzie instalowane nowe źródło ciepła po 1 lipca 2021 r., musi dokonać zgłoszenia w ciągu 14 dni od uruchomienia urządzenia.

Deklaracje będzie można składać:

 1. elektronicznie – wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości;
 2. papierowo – wniosek trzeba złożyć do urzędu gminy, gdzie urzędnik uwierzytelni wniosek, a następnie wprowadzi dane do CEEB.

Kontrola sposobu ogrzewania w deklaracji

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc będą to:

1) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie:

a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ;

b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ;

c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 POŚ.

2) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:

a) gospodarowania odpadami komunalnymi;

b) odprowadzania nieczystości ciekłych.

3) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

4) przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

5) usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

CEEB ustawa

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Brak złożenia deklaracji

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

III Piknik profilaktyczny pt.: „W dialogu z umysłem, ciałem, sercem i duchem”

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu działające przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz Gmina Lipnica Wielka

serdecznie zapraszają na

III PIKNIK PROFILAKTYCZNY PT.: „W DIALOGU Z UMYSŁEM, CIAŁEM, SERCEM I DUCHEM”.

Data i miejsce: 18.09.2021 – Lipnica Wielka

Piknik promuje dbanie o zdrowie psychiczne i przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W programie min. występy zespołów muzycznych i tanecznych, gry i zabawy, animacje dla dzieci: bańki mydlane, malowanie twarzy, dmuchańce, mega klocki, warsztaty plastyczne, panele dyskusyjne nt. zdrowia psychicznego i metody terapii, jaką jest Otwarty Dialog, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Na pikniku będą dostępni wszyscy nasi specjaliści; psychoterapeuci, psychiatrzy, psychologowie, ratownicy medyczni, trenerzy profilaktyki realizujący warsztaty w szkołach, instytucjach i przede wszystkim asystenci zdrowienia – czyli osoby, które same przeszły kryzys psychiczny, odbyły szkolenie i teraz udzielają wsparcia.

W namiotach, jak i podczas spacerów, będzie można porozmawiać, poradzić się naszych specjalistów oraz zapoznać się z twórczością literacką i rękodziełem Asystentów Zdrowienia i uczestników Klubu Samopomocy.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne.

Dodatkowo będą z nami obecni przedstawiciele Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. JP II w NT.

Serdecznie zapraszamy, mając nadzieję na wspólne spotkanie.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku

W dniach 27 – 29 września 2021 r zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Lipnica Wielka.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest:

Nowy Targ ul. Bulwarowa 9  (stary budynek Urzędu Gminy Nowy Targ I piętro)

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (na podstawie art. 32 ust.1-4, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372), oraz  § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1980) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47).


Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 3. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie prze policję.

Osoby z orzeczeniem lekarskim, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Lipnicy Wielkiej celem ustalenia sposobu stawiennictwa się na Kwalifikację Wojskową.

Więcej informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem tel. 18 5310055

https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2-kwalifikacja-wojskowa-2021/

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony : Art. 4. [Obowiązki w ramach powszechnego obowiązku obrony] 1. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1997 – 2002 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. 

Wysokości stawek usług wodno-ściekowych

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (znak: KR.RZT.70.265.2021) zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnica Wielka.

Uwzględniając nowe wymogi ustalania wysokości stawek usług wodno-ściekowych dla gminy Lipnica Wielka, zatwierdzono stawkę opłat za odprowadzane ścieki o wysokości 6,41 zł/m3 (netto).

W/w decyzja w swej treści uwzględnia wysokości stawek na najbliższe 3 lata, licząc od 01.09.2021 r. Szczegóły decyzji znajdują się pod niżej umieszczonym linkiem.

Link: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-265-2021-z-dnia-5-sierpnia-2021-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-lipnica-wielka.html.

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE.

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for allseasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi – będzie trwała od czerwca do października 2021 r.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pracownikom sezonowym godziwe warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy uruchomił kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych.  Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Pan CosminBoiangiu, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy, powiedział:
„ELA została stworzona, aby wspierać kraje UE i partnerów społecznych w zapewnianiu, aby pracownicy mobilni i pracodawcy korzystali z uczciwych warunków pracy ponad granicami. Pracownicy sezonowi mają kluczowe znaczenie dla ważnych sektorów naszej gospodarki, a ich działalność była szczególnie narażona na skutki pandemii wirusa Covid-19. Cieszymy się, że możemy rozpocząć realizację naszej misji wspierając ich. Państwa członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że mogą liczyć na ELA w zakresie podnoszenia świadomości na temat praw i obowiązków oraz wspierania egzekwowania przepisów unijnych i krajowych. Uczciwa praca nie jest sezonowa”.

W ramach kampanii informacyjnej ELA organizuje również warsztaty z udziałem administracji krajowych i partnerów społecznych, aby zebrać i podzielić się praktykami w zakresie rozpowszechniania informacji oraz świadczenia pomocy i usług dostępnych dla pracowników sezonowych i pracodawców. Europejski Urząd ds. Pracy jest również gotowy wspierać skoordynowane i wspólne kontrole transgraniczne w sektorach gdzie występuje praca sezonowa, wymianę metod i praktyk z krajowymi inspektoratami pracy oraz wizyty w ramach wymiany pracowników w państwach UE.

W ramach kampanii polska sieć EURES planuje uruchomić w lipcu 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.

Działania prowadzone przez polską sieć EURES w ramach kampanii prowadzone będą na trzech poziomach:

 • krajowym – przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komendę Główną OHP,
 • regionalnym – przez wojewódzkie urzędy pracy i wojewódzkie komendy OHP,
 • lokalnym – przez powiatowe urzędy pracy, lokalne jednostki OHP (np.: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP).

Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest  na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy – zachęcamy do wizyty na stronie.
W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES.
 
Departament Rynku Pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

I Sesja Gminnej Rady Seniorów

W dniu 30 sierpnia 2021 roku odbyła się pierwsza Sesja Gminnej Rady Seniorów, która powołana została do życia w 2020 roku. Okres pandemii z ubiegłego roku uniemożliwił jednak formalne spotkanie się radnych.

Na zaproszenie Wójta Gminy p. Mateusza Lichosyta, w dniu 30 sierpnia b.r. zebrało się 10 spośród 13 radnych Gminnej Rady Seniorów. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy, witając przybyłych radnych, a także przybyłych gości: kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka. W dalszej części Wójt Gminy podał zasadność powołania takiego gremium w naszej Gminie, uzasadniając to m. in. wolą wsłuchania się władz samorządu w potrzeby senioróws, a także zauważalną tendencją demograficzną „starzenia się” społeczności Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Kolejno radni Gminnej Rady Seniorów złożyli ślubowanie, według roty:

Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz interesem mieszkańców, dla dobra i pomyślności środowiska seniorów oraz Gminy Lipnica Wielka”.

Następnie przystąpiono do wyboru władz Gminnej Rady Seniorów: na Przewodniczącego Rady wybrano p. Franciszka Sojkę, na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano p. Ignacego Mikłusiaka, zaś na Sekretarza Rady p. Danutę Paplaczyk. Od tej chwili sesję Rady prowadził nowo wybrany przewodniczący – p. Franciszek Sojka. Wybrani członkowie władz Gminnej Rady Seniorów w swoich przemówieniach podziękowali za wybór do władz, udzielony kredyt zaufania i zadeklarowali swoją pracę na rzecz Rady.

Kolejno p. Grażyna Lach – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała informacje o działaniach i inicjatywach podejmowanych na rzecz seniorów w naszej Gminie, a Wójt Gminy przekazał szereg informacji i danych o podejmowanych inwestycjach. W dyskusji radni poruszyli w szczególności problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, w tym niewłaściwe zachowania dotyczące wyrzucania śmieci do rzeki, czy też spalania w piecach śmieci, co powoduje odwleczone w czasie problemy zdrowotne.

Kolejne spotkania Gminnej Rady Seniorów zaplanowano w drugiej połowie października bieżącego roku.

Gminną Radę Seniorów w naszym samorządzie tworzą Panie i Panowie: Maria Barnaś, Wilma Bodzioch, Halina Janowiak, Jolanta Karkoszka, Maria Karkoszka, Wiktor Kramarz, Jadwiga Kucek, Emilia Kuliga, Jan Leśniewski, Ignacy Mikłusiak, Danuta Paplaczyk, Władysław Saletra i Franciszek Sojka.

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Rehabilitacja kompleksowa”. Formy wsparcia przewidziane w programach PFRON dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – złóż wniosek przez SOW!

Termin mija 31 sierpnia br.

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego,
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski należy składać za pośrednictwem SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami aplikowanie o środki PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd”, wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON, będącego w gestii jednostek samorządowych.System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Korzyści wynikające z skorzystania z SOW to przede wszystkim możliwość uzyskania wsparcia przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej bez wychodzenia z domu! Taka forma aplikowania o środki pozwala również na obniżenie kosztów uzyskania wsparcia (przejazdy, przesyłki i czas), skraca czas oceny wniosku, daje pewność dostarczenia dokumentacji i oczywiście stały dostęp do informacji dotyczącej procesu przyznawania wsparcia. System jest na bieżąco rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia.

Profil Zaufany

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do załażenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osoby z Niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Uwaga! Terminy

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2021 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2021/2022 – można składać do 10 października 2021 roku („Aktywny samorząd” – Moduł II).

Szczegóły programu pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

KONTAKT

Oddział Małopolski PFRON

Ul. Na Zjeździe 11

30-527 Kraków

Tel: 12 31 21 400

e-mail: krakow@pfron.org.pl

„Aktywny Samorząd” i SOW:

Tel: 12 31 21 411, 12 31 2 1 416

Infolinia SOW: 800 889 777

Facebook:

https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON

Powtórka

W rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 na stadionie w Lipnicy pomiędzy tymi zespołami padł także remis 2-2. W rundzie wiosennej na boisku Turbacza Babia Góra z łatwością pokonała rywala 5-2. Jednak dzisiejsza drużyna z Mszany to nie ta z wiosny, po wzmocnieniach kadrowych pokazała kawał dobrego futbolu, Babia Góra nie oddała im pola i kibice zobaczyli kawał dobrego futbolu, wszystko byłoby piękne gdyby nie wynik, remis raczej nie krzywdzi żadnej ze stron, jednak na wygraną moim zdaniem bardziej zasłużyła Lipnica. Na wyróżnienie zasłużył cały zespół , z podkreśleniem występu bramkarza K.Kobronia , strzelca bramki H.Koniecznego i autora dwóch asyst Da Silvy.

Babia Góra Lipnica Wielka – Turbacz Mszana Dolna 2:2 (1:0)
1:0 Konieczny (Da Silva) 26
1:1 Kaczor 50 z karnego
1:2 Lewicki 65 po wyrzucie z autu
2:2 Basisty (Da Silva) 74
Babia Góra: Kobroń – G. Skoczyk, T. Lach (56 Basisty), P. Lach , Coutinho, Stopiak (52 Kusper), Antosiak, Wontorczyk (76 Stopka), Konieczny, Freirias (78 Rudyk), Bielański

s.f

25.08. 21(środa) o godz 17.00 zapraszamy na stadion w Lipnicy na 1/8 Pucharu Podhala na mecz z Huraganem Waksmund.

A w Niedzielę 29.08.21 o godz 15.00 także w Lipnicy na mecz o mistrzostwo V ligi z aktualnym liderem ligi Zalesianką Zalesie.

ZAPRASZAMY !!!

Więcej sportowepodhale

Mobilny punkt ZUS w Lipnicy Wielkiej

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektronicznie.

Zapraszamy dopunktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+.

Żeby założyć konto na PUE ZUS należy mieć ze sobą:

– dowód osobisty,

– adres mailowy,

– numer telefonu

a do wysłania wniosku o świadczenie Dobry Start 300+ :

– numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie,

– nr PESEL dziecka,

– nazwę i adres szkoły do której dziecka będzie uczęszczało od 1 września 2021r.

Mobilny punkt ZUS będzie działał

w dniu27 sierpnia 2021 r. ( piątek) w godz. 9.00-13.00, w Ośrodku Pomocy Społecznej – Remiza OSP Centrum – Lipnica wielka 520