Spotkania wiejskie

Szanowni mieszkańcy Lipnicy Wielkiej i Kiczor!

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Sołtysi serdecznie zapraszają na spotkania wiejskie:

12 lutego 2023 r

o godz. 09:45 w Szkole Podstawowej nr 4 w Przywarówce

o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Kiczorach

o godz. 12:40 w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczykach

oraz

19 lutego 2023 r

o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanicy

o godz. 12:40 w Domu Ludowym w Centrum

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach.

Wójt Gminy

Mateusz Alojzy Lichosyt

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Karkoszka

Zloz wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Ruszył nabór wniosków o 500+ na kolejny okres świadczeniowy

Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie „500+” na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku.

Wnioski można złożyć m.in. przez bezpłatną aplikację mZUS, która działa na telefonach komórkowych lub tabletach.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć przez aplikację mZUS, na portalu PUE ZUS, portalu MRiPS Emp@tia i przez bankowość elektroniczną.

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, złoży wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił tę usługę. Jeżeli nie ma profilu na PUE, ZUS mu go założy automatycznie na podstawie danych z wniosku.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek: do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r., w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu  2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2023 r. . – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu 2023 r.  – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i też pozostałym cudzoziemcom, o ile są legalnie w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie „500+” przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jeśli chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze, powinni złożyć specjalnie przygotowany w języku ukraińskim formularz SW-U. Wniosek ten można złożyć na PUE, na portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Zloz wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2022/2023

Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące osób zarządzających i nadzorujących zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/203: 

DROGI GMINNE sezon 2022/2023:

 1. Standardy odśnieżania: 

a) standard III – 5,735 km, standard V – 1,81 km, standard VI – 45,969 km

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie całej gminy Lipnicy Wielka jest: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A,

Koordynatorami zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka ze strony Zamawiającego są:
Sołectwo Murowanica – sołtys Franciszek Pindziak, tel. 530 730043,
Sołectwo Centrum – sołtys Jan Kwak, tel. 609 098147,
Sołectwo Skoczyki – sołtys Eugeniusz Węgrzyn, tel. 693 361 115,
Sołectwo Przywarówka – sołtys Józef Karkoszka, tel. 697 995621,
Sołectwo Kiczory – sołtys Henryk Kowalczyk, tel. 530 730044,
oraz 
Koordynator/nadzorujący – kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Grzegorz Kocur tel. 530-223-322.

DROGA POWIATOWA sezon zimowy 2022/2023:
Osoby zarządzające i nadzorujące zimowe utrzymanie dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg:

Nadzorujący:
Sławomir Belicki lub Józef Maryniarczyk – tel./faks 18 26 647 00 lub 18 26 628 88 , lub 18 26 497 70, lub kom. 722 195 305

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka – Przywarówka jest Konsorcjum Firm:
Lider – Józef Kondys FHU EXPORT IMPORT Józef Kondys 34 -722 Podwilk 337A,
Partner – Stanisław Waliczek TRANSKOP Nowe Bystre 192B, 34-521 Ząb, 34 -407 Ratułów 208, Telefony: 605 880 954, 601 439 868, 18 28 520 38
Podwykonawcą:
firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj z siedzibą w 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 46
Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia  25 października 1994 r.
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ DYREKCJE OKRĘGOWE DRÓG PUBLICZNYCH

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

      3 – 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

      2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Orawska Watra. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze…-orawskie, międzypokoleniowe kolędowanie w Lipnicy Wielkiej.

Z inicjatywy młodzieży z lipnickiego Liceum i Technikum przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Społecznym zorganizowano kolędowanie z seniorami, które odbyło się 7 stycznia w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej. Wydarzenie miało charakter integracyjny i służyło podtrzymaniu tradycji poprzez śpiew dawnych pastorałek.

Spotkanie rozpoczęło się występem zespołu „Orawianie” pod kierunkiem pana Eugeniusza Karkoszki, który przygotował dla zebranych niezwykłe widowisko – pradawną, lalkową szopkę. Aktorzy, użyczając marionetkom głosu, przedstawili w oryginalny sposób historię narodzin Jezusa, czym przykuli uwagę nawet najmłodszych słuchaczy. Nie zabrakło też orawskiej muzyki, tańców i radosnych pastorałek.

Tradycyjne kolędowanie urozmaicił występ pani Aliny Kubackiej i ucznia Kacpra Moczoła, którzy zainscenizowali gawędę pani Ireny Grobarczyk pt. „Cego chłopy nie widzo”.

Na zakończenie młodzież wraz z seniorami przy akompaniamencie akordeonu, na którym przygrywał pan Bronisław, śpiewali dawne pastorałki przeplatane opowieściami pani Emilii o dawnych zwyczajach. Całe wydarzenie poprowadził ks. Mateusz Zbroja, który wykorzystując swój dar przemawiania, wprowadził do spotkania wesołość i życzliwość.

Kolędowanie w Domu Ludowym było pierwszą częścią Orawskiej Watry, której finał odbył się na stadionie przy cieple płonącego ogniska. Seniorzy wraz z gośćmi dotarli na miejsce rozśpiewanym, orawskim wozem zaprzężonym w piękne konie. A tam już czekała dobra zabawa z tańcami przy ognisku, podsycana taneczną muzyką od Dj.

Orawska Watra odbyła się po raz pierwszy w Lipnicy Wielkiej, ale na pewno nie po raz ostatni, bo atmosfera płonącego ogniska w środku zimy była niepowtarzalna i aż chciałoby się ją jak najszybciej poczuć, ale na to przyjdzie nam poczekać do następnych świąt.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli młodzież w opisanym wydarzeniu, szczególnie:

Panu Wójtowi Mateuszowi Lichosytowi,

Panu Sekretarzowi,

Panu Eugeniuszowi Węgrzynowi,

Panom Strażakom,

Kole Gospodyń Wiejskich,

Sponsorom – restauracji Szary Wilk, kwiaciarni Flores, Pani Agnieszce Żółtek – rehabilitantce, Pani Jolancie Kulidze oraz wszystkim obecnym.

Alina Kubacka – Opiekun Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej

Preferencyjny zakup węgla w Gminie Lipnica Wielka w roku 2023

Informujemy, iż do dnia 31 grudnia 2022 roku do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej wpłynęło ponad 400 wniosków o zakup węgla po cenach preferencyjnych, w łącznej ilości 551 ton. Gmina zaakceptowała i zakontraktowała zakup 432 ton węgla, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Polską Grupę Górniczą. Do końca grudnia do gminy dostarczono jednak jedynie 361,5 tony węgla. Do realizacji zapotrzebowania ze złożonych w 2022 roku wniosków zabrakło blisko 190 ton węgla. Zatem z przyczyn niezależnych od Gminy nie było możliwości dostarczenia węgla wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli wnioski w 2022 roku.

Gmina Lipnica Wielka przystąpiła także do preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców w roku 2023. Z otrzymanych już dostaw w pierwszej kolejności realizowane są wnioski mieszkańców z 2022 roku.

Od dnia 23 stycznia rozpoczynamy przyjmowanie od mieszańców wniosków na zakup węgla ekogroszku lub węgla orzech – takie bowiem sortymenty dla Gminy zostały zaproponowane w roku 2023 przez Polską Grupę Górniczą.

Od dnia 23 stycznia 2023 r. można składać wnioski na zakup węgla w 2023 roku po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych, przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lipnica Wielka. W sezonie grzewczym 2022/2023 gospodarstwo domowe może kupić na preferencyjnych warunkach 3,0 tony węgla. Jeśli dane gospodarstwo złożyło wniosek na okres do 31.12.2022 roku, ale nie wykorzystało całego limitu 1,5 tony, to jego pozostałą część można wykorzystać w okresie grzewczym od 1 stycznia 2023 roku.

Wzór wniosku można będzie pobrać:

 1. w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka pokój nr 2 lub
 2. ze strony internetowej Urzędu Gminy – wzór do pobrania poniżej.

Sposób złożenia wniosku:

 • w dniach od 23 stycznia do 24 stycznia b.r. (tj. poniedziałek i wtorek) w budynku Domu Ludowego w godzinach pracy Urzędu.

Po tym terminie wnioski będzie można złożyć:

 • w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy, 
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego), 
 • za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel,
 • przesłać wypełniony wniosek drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego. Dla ułatwienia realizacji zadania prosimy, aby wniosek składały te same osoby z gospodarstw domowych, które złożyły go w roku 2022.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

Wniosek o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 53 100 51.

Do pobrania elektronicznie: 

Podstawa prawna działania:

Dostępność węgla dla wnioskodawców uzależniona będzie od wielkości jego dostaw ze strony Polskiej Grupy Górniczej.

Uwaga!

Złożenie wniosku o zakup węgla nie jest równoznaczne z gwarancją jego zakupu!

Sesja Rady Gminy

XLVII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 18 stycznia 2022 roku (tj. środa) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówek oświatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica Wielka, jej utworzenia i nadania statutu.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2023 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Rewizyjną w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 13. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/8/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 19. Interpelacje Radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie Sesji.

Fiszka projektowa: zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście państwo realizować w nowej perspektywie

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.
w następujących formach:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
 2. drogą korespondencyjną na adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
 3. bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna, budynek sklepu Groszek, I piętro w godzinach 9-14.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice.

Załącznik do pobrania:

 1. Fiszka projektowa.

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 18 26 78 648/  500 475 840.

Link do ogłoszenia na stornie www LGD :  https://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/fiszka-projektowa-zglaszanie-wlasnych-projektow-takich-ktore-chcielibyscie-panstwo-realizowac-w-nowej-perspektywie/