Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła ogrzewanych paliwem stałym.

Wójt Gminy Lipnica Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Wnioski przyjmowane będą od dnia 04.07.2022 roku do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. Zostanie rozpatrzonych 30 pierwszych poprawnie złożonych wniosków.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/ 231/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Lipnica Wielka dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła.

Dotacja celowa może być udzielona na wymianę kotłów i palenisk poniżej 3 klasy efektywności energetycznej na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła, w tym na;

 1. Kocioł na pellet drzewny spełniający kryteria 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012;
 2. Kocioł kondensacyjny gazowy;
 3. Kocioł zgazowujący drewno;
 4. Pompę ciepła do c.o. i c.w.u..

W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 3.000,00 zł kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów na demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła .

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie w jeden z następujących sposobów:

 1. w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 lub
 2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /10u2dhr77g/SkrytkaESP.

Wnioskodawca zobowiązuje się złożyć wniosek o rozliczenie do 14 dni od dnia zakończenia prac.

Rozliczenie dotacji do dnia 31 października 2022 roku.

WSZELKIE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ ;

Uchwała Nr XXXV/231/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Lipnica Wielka dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła.

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. Wniosek o dotacje celową.
 2. Oświadczenie wszystkich współwłaścicieli w przypadku współwłasności nieruchomości (jeśli dotyczy)
 3. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka na realizację inwestycji przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy)
 4. Oświadczenie właściciela o zgodzie na realizacje inwestycji przez wnioskodawcę, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem budynku (jeśli dotyczy)
 5. Oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę przed 1 lipca 2017 roku.

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO ROZLICZENIA DOTACJI:

 1. Wniosek o rozliczenie dotacji.
 2. Protokół odbioru wraz z oświadczeniem wykonawcy.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z innego rodzaju dofinansowania.

Regulamin udzielania dotacji i Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka www.lipnicawielka.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18-26-345-95 lub w siedzibie Urzędu Gminy.

Zapraszam do składania wniosków.

XL Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 czerwca 2022 roku (tj. środę) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2021:
  1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok;
  2. sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok;
  3. Uchwały Nr S.O.X.423.10.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok przedłożonego wraz z informacja o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka za rok 2021;
  4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
  5. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
  6. Uchwały Nr S.O.X.424.14.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipnica Wielka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 4. Uchwała w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 5. Uchwała w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.
 6. Uchwała w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Lipnica Wielka oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawkowej Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.

Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Medal Św. Łukasza – Zasłużony dla Wielkolipnickiej Gminy dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.

9 czerwca 2022 r. członkowie Kapituły Medalu odznaczyli Szkołę Podstawową nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej – Medalem Św. Łukasza – Zasłużony dla Wielkolipnickiej Gminy uwzględniając wklad Szkoły oraz jej zaangażowanie oraz ofiarność na rzecz rozwoju Wielkolipnickiej Gminy. 

Wójt Gminy Mateusz Lichosyt składając najderdeczniejsze gratulacje, wręczył najważniejsze wielkolipnickiej odznaczenie na ręce Dyrektora Szkoły Łukasza Klozyka. 

Odznaczenie to jest niewątpliwie wielkim sukcesem całej społeczności szkoły i stanowi motywację do podejmowania dalszych działań na rzecz rozwoju naszej szkoły.

Poniżej przedstawiamy tekst laudacji:

Wstęp:
Wyróżnienie Medalem Św. Łukasza – Zasłużony dla Gminy Wielkolipnickiej jest najważniejszym wyróżnieniem gminnym. Medal świętego Łukasza przyznawany jest w dowód uznania osobom i organizacjom, które całokształtem swojej działalności wybitnie przyczyniły się do rozwoju gminy Lipnicy Wielkiej. Decyzje w sprawie nadania tego wyróżnienia podejmuje 9-cio osobowa Kapituła.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
Budynek, w którym mieści się obecnie szkoła został wybudowany w 1963 roku dzięki staraniom władz byłej Gromadzkiej Rady Narodowej przy dużej pomocy mieszkańców Lipnicy Wielkiej – Murowanicy.
W czasach przed I wojną światową uczono w prywatnych domach, a później w budynku w którym obecnie znajduje się Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.
W okresie inkorporacji Orawy do państwa słowackiego w latach 1939 – 1945 w szkole uczono po słowacku. Po zakończeniu II wojny światowej nauczaniem w Murowanicy po polsku zajmował się pan Jan Pelczarski. Od 1947 r. do 1951 r. szkołę polską objęła pani Maria Micek, a pan Jan Pelczarski uczył języka słowackiego.
W latach 1951 – 1977 kierownikiem Szkoły była Pani Krystyna Osikowa, zaś w latach 1977 – 1979 Pan Franciszek Zubrzycki. Od 1979 r. do 2006  kierowanie szkołą powierzono Pani Stanisławie Potoniec. Od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2018 r. dyrektorem szkoły była Pani Danuta Pastorczyk. Z dniem 1 września 2018 roku obowiązku dyrektora objął Łukasz Klozyk.
W latach 1997-2017 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej wchodziła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, którego dyrektorem był Jan Kuliga.
W 1996 r. nastąpiła modernizacja budynku pod kątem przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. W roku 2018 przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku. W maju 2013 r. przy szkole wybudowano kompleks sportowych boisk „Orlik 2012″.
W listopadzie 2019 r. do użytku oddano nowoczesny plac zabaw oraz strefę workout do ćwiczeń gimnastycznych.
Szkoła Podstawowa nr 1. im. Świętej Królowej Jadwigi – swoje zaszczytne imię „Królowej Jadwigi” nosiła jeszcze przez II wojną światową. W latach II wojny światowej administracja słowacka, usunęła imię patrona szkoły – ponieważ jednoznacznie wiązało się z polskim charakterem tej instytucji. W czasach PRL-u władze komunistyczne nie zezwoliły na przywrócenie imienia Królowej Jadwigi tej szkole. Dopiero 21 czerwca 1997 roku nastąpiło uroczyste przywrócenie imienia Świętej Królowej Jadwigi (kanonizowanej 8 czerwca 1997 roku).
W dniu 8 czerwca 1999 r. nastąpiło poświęcenie ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły.

Nabór Nr 6/2022 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- podejmowanie działalności gospodarczej

od 27-06-2022 do 11-07-2022

Podejmowanie działalności gospodarczej

(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)

KWOTA WSPARCIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA JEDNEGO BENEFICJENTA ZOSTAŁA USTALONA NA POZIOMIE 100 000 zł.

Warunek UTRZYMANIE FIRMY PRZEZ 2 LATA

Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Jeśli chcesz założyć działalność w turystce oraz

 • nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywałeś działalności gospodarczej

teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację ( PREMIA- 100 000 zł).

Pomoc wypłacana w formie ryczałtu (2 transze, pierwsza po podpisaniu umowy – 80%, druga po zrealizowaniu umowy- 20%).

 • Konkurs dla osób fizycznych, obywateli państwa członkowskiego UE mającej miejsce zamieszkania na obszarze LGD.

  Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) .

Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.:

– niepełnosprawni,

-młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia),

– starsi ludzie (po 50 roku życia) ,

– młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Szczegółowe informacje nt. naboru: przyjaznadolinaraby.info

Kontakt do biura:

lgd.rokiciny@interia.pl

500 475 840

Wyprawka Lipnickiego Malucha

Wyprawka Lipnickiego Malucha

20 maja 2022 r. została przyjęta uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipnica Wielka programu „Wyprawka Lipnickiego Malucha”.

W związku z tym chcemy serdecznie poinformować, że dla każdego dziecka urodzonego od 1 czerwca 2022 r. z terenu Naszej Gminy przysługiwać będzie jednorazowa pomoc rzeczowa w formie wyprawki.

Wyprawka przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia dziecka

Aby otrzymać wyprawkę, należy złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od narodzin dziecka od USC Lipnica Wielka, okazać akt urodzenia oraz dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wnioski należy składać do USC Lipnica Wielka (pokój nr 3)

Chcemy, aby każdy mały Lipniczanin czuł się ciepło przyjęty na naszej ziemi

Więcej informacji pod nr. 18-53-100-56

W załączniku uchwała oraz regulamin

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz dzieci z Ukrainy, przebywające na terenie naszej Gminy na występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej oraz wspólne zabawy z Publicznym Przedszkolem

7 czerwca 2022 r o godz. 10:00 w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej

Serdecznie zapraszamy!

Wiosenny Bieg Wschodzącego Słońca

Wiosenny Bieg Wschodzącego Słońca

Miłośnicy biegów alpejskich spotkają się w najbliższy weekend u stóp Babiej Góry na 2. edycji Wiosennego Biegu Wschodzącego Słońca, który odbędzie się w Lipnicy Wielkiej.

Bieg będzie rozgrywany w randze Pucharu Polski Skyrunning 2022. Na tych zawodach odbędą się także eliminacje do Youth Skyrunning World Championships 2022 – Verical KM /Kategoria B (18-20 lat) i U23 (21-23 lat)/.

Współorganizatorem biegu jest Gmina Lipnica Wielka, a Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Biegów Górskich „Kozica”. Partnerami biegu są: Babiogórski Park Narodowy oraz Nadleśnictwo Nowy Targ. Sponsorem Głównym Wiosennego Biegu Wschodzącego Słońca jest marka PETZL. Pozostali Sponsorzy to: Garmin oraz THIS1.

Najważniejsze informacje o biegu:

🔹 Dystans: 4,7 km

🔹 Przewyższenie: +850 m

🔹 Miejsce startu: Lipnica Wielka – Polana Stańcowa

🔹 Meta: Diablak – szczyt Babiej Góry

Trasa Wiosennego Biegu Wschodzącego Słońca jest poprowadzona zielonym szlakiem turystycznym po malowniczym, południowym stoku Babiej Góry, z którego rozpościera się przepiękny widok na Tatry.

Każdy Uczestnik, który ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu, otrzyma na szczycie Babiej Góry pamiątkowy medal wykonany przez Pracownię Artystyczną Smreczaki – Magdalenę i Mariana Smreczaków.

Rekord Wiosennego Biegu Wschodzącego Słońca wynosi 00:38:59 i należy do Zbigniewa Jaworskiego. Wśród Pań najlepszy wynik w wiosennej edycji biegu uzyskała Oli Orkwiszewska, która przekroczyła linię mety z czasem 00:50:55. Czy te znakomite wyniki będą poprawione przekonamy się już 5 czerwca 2022 r.

Informacje o biegu dostępne są pod linkiem ➡ http://biegnababia.pl

Zdjęcia: Dominika Rakszewska, Dariusz Boroń

egzamin ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści!

Dzisiaj ważny dla Was dzień – egzamin ósmoklasisty!

Trzymamy mocno kciuki za trafne odpowiedzi oraz życzymy Wam jak najlepszych wyników! Jesteśmy pewni, że przez wszystkie lata zdobyliście ogromną wiedzę, którą na egzaminie wykażecie. Wierzcie w siebie i swoje umiejętności, a wszystko pójdzie dobrze!

Dziękujemy również wszystkim pedagogom i wychowawcom, którzy Was do egzaminu przygotowali. Oni też mocno w Was wierzą!

Powodzenia! 

Wróć z powerem

Projekt „Wróć z POWERem!”

Powroty z zagranicy – jedna z tysięcy historii

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii. Zapraszamy do obejrzenia jednej z nich Historia jednego z powrotów – film o uczestniczce projektu „Wróć z POWERem!” – YouTube

Wszystkich wracających z zagranicy zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy i projektem „Wróć z POWERem!”:

Warto sprawdzić, jaką pomoc można dostać!

Jeśli:

 • masz mniej niż 30 lat,
 • byłeś co najmniej pół roku za granicą,
 • niedawno stamtąd wróciłeś (albo dopiero zamierzasz wrócić),

zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie! Nie musisz być bezrobotny, projekt pomaga także tym, którzy znaleźli już pracę.

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.