Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

      3 – 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

      2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Orawska Watra. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze…-orawskie, międzypokoleniowe kolędowanie w Lipnicy Wielkiej.

Z inicjatywy młodzieży z lipnickiego Liceum i Technikum przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Społecznym zorganizowano kolędowanie z seniorami, które odbyło się 7 stycznia w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej. Wydarzenie miało charakter integracyjny i służyło podtrzymaniu tradycji poprzez śpiew dawnych pastorałek.

Spotkanie rozpoczęło się występem zespołu „Orawianie” pod kierunkiem pana Eugeniusza Karkoszki, który przygotował dla zebranych niezwykłe widowisko – pradawną, lalkową szopkę. Aktorzy, użyczając marionetkom głosu, przedstawili w oryginalny sposób historię narodzin Jezusa, czym przykuli uwagę nawet najmłodszych słuchaczy. Nie zabrakło też orawskiej muzyki, tańców i radosnych pastorałek.

Tradycyjne kolędowanie urozmaicił występ pani Aliny Kubackiej i ucznia Kacpra Moczoła, którzy zainscenizowali gawędę pani Ireny Grobarczyk pt. „Cego chłopy nie widzo”.

Na zakończenie młodzież wraz z seniorami przy akompaniamencie akordeonu, na którym przygrywał pan Bronisław, śpiewali dawne pastorałki przeplatane opowieściami pani Emilii o dawnych zwyczajach. Całe wydarzenie poprowadził ks. Mateusz Zbroja, który wykorzystując swój dar przemawiania, wprowadził do spotkania wesołość i życzliwość.

Kolędowanie w Domu Ludowym było pierwszą częścią Orawskiej Watry, której finał odbył się na stadionie przy cieple płonącego ogniska. Seniorzy wraz z gośćmi dotarli na miejsce rozśpiewanym, orawskim wozem zaprzężonym w piękne konie. A tam już czekała dobra zabawa z tańcami przy ognisku, podsycana taneczną muzyką od Dj.

Orawska Watra odbyła się po raz pierwszy w Lipnicy Wielkiej, ale na pewno nie po raz ostatni, bo atmosfera płonącego ogniska w środku zimy była niepowtarzalna i aż chciałoby się ją jak najszybciej poczuć, ale na to przyjdzie nam poczekać do następnych świąt.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli młodzież w opisanym wydarzeniu, szczególnie:

Panu Wójtowi Mateuszowi Lichosytowi,

Panu Sekretarzowi,

Panu Eugeniuszowi Węgrzynowi,

Panom Strażakom,

Kole Gospodyń Wiejskich,

Sponsorom – restauracji Szary Wilk, kwiaciarni Flores, Pani Agnieszce Żółtek – rehabilitantce, Pani Jolancie Kulidze oraz wszystkim obecnym.

Alina Kubacka – Opiekun Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej

Preferencyjny zakup węgla w Gminie Lipnica Wielka w roku 2023

Informujemy, iż do dnia 31 grudnia 2022 roku do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej wpłynęło ponad 400 wniosków o zakup węgla po cenach preferencyjnych, w łącznej ilości 551 ton. Gmina zaakceptowała i zakontraktowała zakup 432 ton węgla, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Polską Grupę Górniczą. Do końca grudnia do gminy dostarczono jednak jedynie 361,5 tony węgla. Do realizacji zapotrzebowania ze złożonych w 2022 roku wniosków zabrakło blisko 190 ton węgla. Zatem z przyczyn niezależnych od Gminy nie było możliwości dostarczenia węgla wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli wnioski w 2022 roku.

Gmina Lipnica Wielka przystąpiła także do preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców w roku 2023. Z otrzymanych już dostaw w pierwszej kolejności realizowane są wnioski mieszkańców z 2022 roku.

Od dnia 23 stycznia rozpoczynamy przyjmowanie od mieszańców wniosków na zakup węgla ekogroszku lub węgla orzech – takie bowiem sortymenty dla Gminy zostały zaproponowane w roku 2023 przez Polską Grupę Górniczą.

Od dnia 23 stycznia 2023 r. można składać wnioski na zakup węgla w 2023 roku po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych, przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lipnica Wielka. W sezonie grzewczym 2022/2023 gospodarstwo domowe może kupić na preferencyjnych warunkach 3,0 tony węgla. Jeśli dane gospodarstwo złożyło wniosek na okres do 31.12.2022 roku, ale nie wykorzystało całego limitu 1,5 tony, to jego pozostałą część można wykorzystać w okresie grzewczym od 1 stycznia 2023 roku.

Wzór wniosku można będzie pobrać:

 1. w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka pokój nr 2 lub
 2. ze strony internetowej Urzędu Gminy – wzór do pobrania poniżej.

Sposób złożenia wniosku:

 • w dniach od 23 stycznia do 24 stycznia b.r. (tj. poniedziałek i wtorek) w budynku Domu Ludowego w godzinach pracy Urzędu.

Po tym terminie wnioski będzie można złożyć:

 • w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy, 
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego), 
 • za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel,
 • przesłać wypełniony wniosek drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego. Dla ułatwienia realizacji zadania prosimy, aby wniosek składały te same osoby z gospodarstw domowych, które złożyły go w roku 2022.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

Wniosek o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 53 100 51.

Do pobrania elektronicznie: 

Podstawa prawna działania:

Dostępność węgla dla wnioskodawców uzależniona będzie od wielkości jego dostaw ze strony Polskiej Grupy Górniczej.

Uwaga!

Złożenie wniosku o zakup węgla nie jest równoznaczne z gwarancją jego zakupu!

Sesja Rady Gminy

XLVII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 18 stycznia 2022 roku (tj. środa) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówek oświatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica Wielka, jej utworzenia i nadania statutu.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2023 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Rewizyjną w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 13. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/8/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 19. Interpelacje Radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie Sesji.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Fiszka projektowa: zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście państwo realizować w nowej perspektywie

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.
w następujących formach:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
 2. drogą korespondencyjną na adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
 3. bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna, budynek sklepu Groszek, I piętro w godzinach 9-14.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice.

Załącznik do pobrania:

 1. Fiszka projektowa.

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 18 26 78 648/  500 475 840.

Link do ogłoszenia na stornie www LGD :  https://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/fiszka-projektowa-zglaszanie-wlasnych-projektow-takich-ktore-chcielibyscie-panstwo-realizowac-w-nowej-perspektywie/

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego MAGIRUS-DEUTZ

Wójt Gminy Lipnica Wielka

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości – samochodu pożarniczego MAGIRUS-DEUTZ stanowiącego własność gminy Lipnica Wielka

UWAGA:

Sprzedający informuje, że widoczne na zdjęciach wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne samochodu nie jest przedmiotem sprzedaży. Ponadto informujemy, że w samochodzie nie działa sprzęgło.

Sesja Rady Gminy

XLVI Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 grudnia 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali obrad Rady Gminy – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
 5. Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
 6. Uchwała w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2023 rok.
 8. Uchwala w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka (lata 2023-2035).
 9. Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.