Babiogórskie Chodniki Niepodległości - Biało-Czerwony Marsz na Babią Górę

Babiogórskie Chodniki Niepodległości – Biało-Czerwony Marsz na Babią Górę

Na Orawie granicę wyznaczono 28 lipca 1920 r. odgórną decyzją Rady Ambasadorów, podjętą w czasie skrajnego zagrożenia niepodległości Polski przez atak Rosji Sowieckiej. Poprowadzono ją niekorzystnie dla Polski, podzielono nawet jeden zwarty organizm wiejski – Lipnicę Wielką. Nieznacznie korygowano ją i ostatecznie przebieg granicy południowej ustalono w 1924 r. Zgodnie z „Protokołami krakowskimi” w 1924 r. nastąpiło na Orawie przesunięcie dotychczasowej linii demarkacyjnej na definitywną granicę. Nasza miejscowość wraz z południowymi stokami i szczytem Babiej Góry została włączona do II Rzeczypospolitej. W dniach od 2—5. czerwca 1924 roku nastąpiło na Orawie ostateczne wyznaczenie granicy państwowej we wsi Lipnica Wielka i na południowych stokach Babiej Góry. Dla uczczenia tych wydarzeń, gmina Lipnica Wielka organizuje w dniu 5 czerwca 2024 r. Biało-Czerwony Marsz na Babią Górę. Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN

„Babiogórskie Chodniki Niepodległości – Biało-Czerwony Marsz na Babią Górę” w 100. rocznicę ostatecznego ukształtowania się granicy na Orawie i włączenia południowych stoków oraz szczytu Babiej Góry do niepodległej Polski05 czerwca 2024 r.

 1. Organizator Rajdu
 • Wójt Gminy Lipnica Wielka
 • Grupa Robocza Orawa 2024

2. Współorganizatorzy Rajdu

 • Babiogórski Park Narodowy w Zawoi,
 • Szkoły Gminy Lipnica Wielka,
 • Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

3. Cel Rajdu

 • upamiętnienie rocznicy ukształtowania się granicy na Orawie i włączenia południowych stoków oraz szczytu Babiej Góry do niepodległej Polski
 • poznanie piękna przyrodniczego i krajoznawczego pasma Babiej Góry i jej okolic,
 • ożywianie szlaków turystycznych Babiej Góry poprzez liczny udział w imprezie dzieci i młodzieży z naszej gminy,
 • propagowanie aktywności ruchowej poprzez turystykę wśród społeczności lokalnej.

4. Termin Rajdu

 • rajd odbędzie się w dniu *05.06.2024 r. z zakończeniem na Polanie Stańcowej.

5. Trasy Rajdu

 • trasy prowadzą na szczyt Babiej Góry według załączonego wykazu tras,
 • wszystkie trasy są jednodniowe,
 • w rajdzie biorą udział drużyny zgłoszone przez poszczególne szkoły lub osoby.

6. Zgłoszenia

 • przyjmowane będą do piątku 29.05.2024 r. do godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej (tel: 18 26 346 38) pisemnie według karty zgłoszeń z podaniem organizatora i jego podpisem, a także z przebiegiem trasy.

7. Przebieg Rajdu

 • drużyny wyruszą z miejsc podanych na zgłoszeniu, gdzie na początek wybranej trasy zostaną przewiezieni autokarem tak, aby na mecie Rajdu być około godz. 11.00
 • każda zgłoszona drużyna na początku trasy otrzymuje flagę państwową z którą idzie na szczyt Babiej Góry oraz ulotki informujące o idei rajdu, które przekazują napotkanym turystom.
 • drużyny przechodzą całą trasę zespołowo zwracając uwagę na bezpieczeństwo uczestników.
 • Uczestnicy i opiekunowie powinni wybrać trasę dostosowaną do swoich możliwości i zaopatrzyć się w niezbędny w górach sprzęt/ekwipunek oraz wodę i prowiant.

8. Punkty Rajdu

 • META Rajdu – szczyt Babiej Góry około godz. 11.00, gdzie wszyscy uczestnicy rajdu odśpiewają Hymn Polski oraz Orawę.
 • ZAKOŃCZENIE – Rajdu odbędzie się na Polanie Stańcowej około od godz. 13.00 (wręczenie dyplomów i posiłek).

Przypomina się, że bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawują wyznaczone przez dyrekcje szkół osoby odpowiedzialne za poszczególne drużyny. Szkoły zobowiązane są do posiadania podstawowej dokumentacji Rajdu, a to:

– karta wycieczki,

– harmonogram wycieczki,

– oświadczenia opiekunów,

– oświadczenia rodziców, zgadzających się na uczestnictwo dziecka w Rajdzie,

– lista uczestników wycieczki.

Każda drużyna otrzymuje okolicznościowy dyplom uczestnictwa, a rajdowicze: ciepły posiłek i gadżet pamiątkowy. Po zakończeniu rajdu wszystkie grupy zostaną przewiezione autokarami pod daną szkołę.

* termin Rajdu może ulec zmianie w zależności od pogody.

Organizatorzy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638;

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);

4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza;

5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Drukuj stronę Drukuj stronę