Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców Gminy Lipnica Wielka

Informujemy, że Gmina Lipnica Wielka przystąpiła do „Programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach tego programu Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 000zł., co pozwoliło na zakup 79 sztuk kompostowników.

W celu realizacji zadania, w drodze zapytania ofertowego, wyłoniono Wykonawcę – eco24 sp. z o.o., który dostarczył 79 kompostowników Thermoquick Express o pojemności 800 l. Kompostownik składa się z elementów do samodzielnego złożenia. Do kompostownika będzie dołączona etykieta informująca o źródle dofinansowania, którą należy przymocować do jednej ze ścianek.

Celem programu zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki na terenie Gminy Lipnica Wielka jest promocja kompostowania bioodpadów na własne potrzeby, edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania bioodpadów (odpadów zielonych i odpadów kuchennych) oraz zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych i odpadów kuchennych) zagospodarowywanych i poddanych odzyskowi we własnym zakresie, tym samym ograniczenie ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Kto może przystąpić do programu i otrzymać kompostownik?

Kompostownik może otrzymać mieszkaniec Gminy Lipnica Wielka, który:

  1. Jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym znajdującej się na terenie gminy;
  2. Ma możliwość zlokalizowania kompostownika na nieruchomości w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców danej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich;
  3. Posiada obowiązują deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Wielka dotyczącą nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik;
  4. nie posiada względem Gminy Lipnica Wielka zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków i zaległości o charakterze cywilno-prawnym na dzień złożenia wniosku.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski należy składać od 15 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej oraz przez ePUAP.

Ze względu na ograniczoną ilość kompostowników, o przyznaniu wsparcia decydować będziekolejność składania kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków.

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie posiadali do tej pory kompostownika (nie korzystali z ulgi na kompostowanie).

W drugiej kolejności będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystają z ulgi na kompostowanie;

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione pozostaną bez rozpatrzenia.

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku Gmina podpisze z Wnioskodawcą umowę użyczenia kompostownika na okres 12 miesięcy, po tym czasie kompostownik przechodzi na własność mieszkańca. Właściciel jednej nieruchomości może otrzymać jeden kompostownik.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do odbioru kompostownika z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kiczorach, 34-483 Kiczory 3A we własnym zakresie i w terminie wskazanym przez Urząd na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wnioskodawca będzie zobowiązany do samodzielnego montażu kompostownika w lokalizacji określonej w umowie, w terminie 30 dni od dnia odebrania kompostownika.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem programu zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki na terenie Gminy Lipnica Wielka współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Załączniki do pobrania poniżej.

Drukuj stronę Drukuj stronę