„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka część 1 – odcinek Grapa sołectwo Skoczyki”

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)
Znak sprawy: 271.3.2021
Data ogłoszenia: 11.02.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00006848/01

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2021 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 26.02.2021 o godz. 13:00
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna – projekt budowlany

Specyfikacje Techniczne

Przedmiary

Identyfikator postępowania

Odpowiedzi na pytania

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj stronę Drukuj stronę