Azbest - tablica informacyjna

Realizacja zadania UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA

Gmina Lipnica Wielka w ramach zawartej umowy dotacji nr D/585/23/08 z dnia 6 września 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zrealizowała zadanie UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA w którym osiągnięto 100% zakładanego efektu ekologicznego usuwając i przekazując do utylizacji ok. 150 ton materiałów azbestowych.

Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Koszt kwalifikowany zadania: 74.682,00 zł.

Koszt dotacji: 69.072,39 zł. w tym 31.731,39 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 37.341,00 zł. ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie z programu "Karpackie Inicjatywy Lokalne" - nabór 2023

Dofinansowanie z programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne” – nabór 2023

Z przyjemnością informujemy, iż grupa nieformalna przy Stowarzyszeniu Lipnica Wielka na Orawie otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł na projekt pn. Pasterskie echa w dorobku kulturowym Emila i Józefy Mików w ramach programu Karpackie Inicjatywy Lokalne – nabór 2023.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

___________________________

Zakończyła się realizacja projektu „Pasterskie echa w dorobku kulturowym Emila i Józefy Mików” w ramach konkursu na karpackie inicjatywy lokalne – edycja 2023. Celem projektu było ożywienie dziedzictwa kultury pasterskiej na Orawie, wykorzystując w realizacji dorobek kulturowy Józefy i Emila Mików. Przeprowadzono następujące inicjatywy:

„Pasterskie zawołanie”- warsztaty śpiewu

Nauka pasterskiego zawołania – zwanego na Orawie „ujkaniem”- dzisiaj już bardzo rzadko wykonywanego, ale również na warsztatach uczestnicy uczyli się śpiewu indywidualnego, białego zarówno kobiecego jak i męskiego. Źródłem były melodie pasterskie ze zbioru pieśni orawskich Emila Miki oraz z dramatu Sen bacy.

„Pasterska piscołka”- warsztaty gry na pasterskich piszczałkach

Warsztaty budowy i gry na pasterskich piszczałkach. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali zasady tworzenia i gry na tradycyjnych instrumentach pasterskich charakterystyczny dla Górnej Orawy – piszczałka wielkopostna, dwojnica, otworowa. Uczono się również gry na piszczałkach melodie pasterskie.

„Pasterskie echo Mików” – warsztaty literackie

Na warsztatach uczestnicy czytali i poznawali teksty w gwarze orawskiej i w języku literackim poświęcone działalności Józefy i Emila Mików. Pod okiem prowadzącego uczyli się recytacji tych tekstów i przygotowali krótką poetycką etiudę, prezentując wybrane teksty. Zostało również opracowane wydawnictwo z tekstami poświęconymi Mikom. Wydawnictwo otwierają rozważania na temat tożsamości orawskich górali

„Pasterskie jadło”- warsztaty kulinarne

Na warsztatach przygotowano potrawy kuchni regionalnej, charakterystycznej dla Górnej Orawy i kultury pasterskiej. Warsztaty prowadziło Koło Gospodyń Wiejskich, specjalizujące się w potrawach, w których stosuje się tradycyjne receptury i lokalne produkty. Przedstawiono też przepisy sprzed 100. laty podane m.in przez Józefę Mikową i Eugeniusza Strecułę. Warsztaty kulinarne nawiązywały do tradycji osadników wołoskich, również w nazewnictwie potraw i produktów. Warsztaty odbyły się w trakcie posiadów: „Pasterskie posiady na sałasie w Krzywaniu”

„Pasterskie posiady na sałasie w Krzywaniu”

Na posiadach na polanie w Krzywaniu, gdzie do dzisiaj prowadzony jest tradycyjny wypas owiec, zaprezentowali się uczestnicy warsztatów, muzyki regionalnej. Przedstawione zastały efekty pracy na warsztatach: zawołanie pasterskie, śpiew pasterski, gra na piszczałkach, poetycka etiuda oparta o teksty o działaczach regionalnych Józefie i Emilu Mikach. Odbyły się również warsztaty kulinarne oraz promocja wydawnictwa powstałego w ramach projektu. Publiczność to byli mieszkańcy naszej gminy i turyści.

Cyfrowa Gmina

Gmina Lipnica Wielka uzyskała dofinansowanie 100 % w wysokości 180 314,40 zł. w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT UE. Grant będzie realizowany od kwietnia 2022 r do września 2023 r.

W pierwszym etapie wykonano audyt-diagnozę cyberbezpieczeństwa, kolejnym etapem będzie zakup wyposażenia Urzędu Gminy Lipnica Wielka w nowoczesną infrastrukturę IT, umożliwiającą tej instytucji efektywne funkcjonowanie w warunkach pracy zdalnej i bezkontaktowej obsługi interesanta.

W ostatnim czasie obserwujemy przeniesienie działalności do Internetu, równocześnie wzrósł poziom występowania cyberzagrożeń – w 2020 r. odnotowano zwiększoną liczbę incydentów bezpieczeństwa oraz ataków przestępców na systemy informatyczne jednostek samorządu terytorialnego. Ataki te skutkują często znacznym ograniczeniem lub wręcz zaprzestaniem świadczenia usług publicznych obywatelom. Przedmiotowy projekt jest bezpośrednią odpowiedzią Gminy Lipnica Wielka na te wyzwania, ponieważ zakłada podwyższenie cyfrowego bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, jakimi dysponuje Urząd Gminy. Program zakłada, że wobec rosnącej fali wyłudzeń i oszustw konieczne jest wdrożenie mechanizmów zabezpieczających systemy instytucji publicznych, a takie właśnie działania podejmuje Gmina realizując niniejszy projekt. Dodatkowo Program wskazuje, że utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego przesądza o konieczności zapewnienia w okresie pandemii wzmożonego i sprawnego kontaktu z odpowiednimi instytucjami. W przypadku Gminy i aparatu, przy pomocy którego Gmina statutowo realizuje swoje cele optymalnym sposobem do wdrożenia powyższego założenia w praktyce jest intensyfikacja oraz rozwój świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Z tego też względu istotny element przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi budowa podstaw dla przyszłościowego rozwoju sfery e-usług, świadczonych interesantom przez Gminę Lipnica Wielka (docelowe rozszerzenie ich zakresu w stosunku do stanu obecnego.

Dofinansowanie ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” w 2022 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Grupa Nieformalna przy Stowarzyszeniu Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Narodowe i kulturowe dziedzictwo Orawy w 80. rocznicę śmierci Józefy Machay-Mikowej” w ramach „Karpackich inicjatyw lokalnych” w 2022 roku.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty historyczno-regionalne oraz Orawska watra ku pamięci Józefy Mikowej.

Warsztaty przy źródełku

Warsztaty historyczne

Wydanie notesu

Widowisko „Watra pamięci dla Józefiny Mikowej”

Realizacji zadania pn: „Unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest z obiektów mieszkalnych z tereny Gminy Lipnica Wielka”

Informujemy, iż Gmina Lipnica Wielka jest trakcie realizacji zadania pn: „Unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest z obiektów mieszkalnych z tereny Gminy Lipnica Wielka”. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 34 925,00 zł, w tym 15 427,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i 19 498,00 zł ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FINANSUJEMY OCHRONĘ ŚRODOWISKA W MAŁOPOLSCE”


Działaj Lokalnie w Lipnicy Wielkiej – studio montażowe do produkcji oraz warsztatów filmowych

Miło nam poinformować, iż w Lipnicy Wielkiej powstało studio montażowe do produkcji oraz warsztatów filmowych. Powstało ono z dwóch projektów, gdzie zjednoczyły się dwie instytucje: grupa nieformalna przy Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie. Nazwy projektów to: „Działamy na Orawie” oraz „W sieci podczas koronawirusa”. W ramach projektu zakupione zostały m.in.: komputer i monitor, program montażowy, zestaw oświetlenia softbox, rejestrator dźwięku, tła studyjne.
W ramach projektu wykonywane są rozmaite reportaże na temat życia społecznego i kulturalnego regionu Orawy. Pomoże to szczególnie w dobie pandemii realizować działania kulturalne i promocyjne regionu w sieci, szkolić młodzież w ramach kółka filmowego oraz współpracować z innymi instytucjami.
Dziękujemy za dotację. Projekt wpisuje się w ciężki czas pandemii. Przysłuży się do dotarcia do mieszkańców w formie online. Pomimo wszystko, da on mieszkańcom uczestnictwo w kulturze, życiu społecznym oraz jednoczeniu się. Projekty dofinansowano w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

Czy Orawa Pamięta? 100.rocznica włączenia części Orawy do niepodległej Polski

Minister Obrony Narodowej ogłasił wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Polska PamiętaMiło nam poinformować, iż dofinansowanie otrzymał projekt Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie pn. Czy Orawa Pamięta? 100.rocznica włączenia części Orawy do niepodległej Polski. Działamy dla naszego przepięknego regionu!

PIKNIK HISTORYCZNY
fot. Orawa Tv

ORAWSKI DUATHLON NIEPODLEGŁOŚCIOWY
foto: Orawa TV Grzegorz Rzepiszczak, Paweł Pastwa, Kamil Kuś

ORAWSKI DUATHLON NIEPODLEGŁOŚCIOWY

fot. Magdalena Kostrzewa – Smreczak 

Wystawa Plenerowa „Orawa 1918-1924” plik PDF

e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka

Oryginalna informacja pod linkiem: http://archiwalna.lipnicawielka.pl/index.php/projekty/item/2160-e-uslugi2018


Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipnica Wielka,

Informuję, że realizacja projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja została zakończona w terminie. Przewidziane do realizacji e-usługi zostały wdrożone.

Zachęcam do korzystania z usług elektoronicznych Gminy Lipnica Wielka na stronie  eurzad.lipnicawielka.pl

Całkowita wartość projektu: 699 457,63 zł

Koszt kwalifikowany projektu: 652 270,88 zł

Wysokość dofinansowania: 489 203,05 zł

e-Urząd to bezpieczny system informatyczny, umożliwiający mieszkańcom dostęp przez Internet do części danych z wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu Gminy. Połączenie pomiędzy platformą i komputerem klienta jest szyfrowane. Weryfikacja tożsamości klienta odbywa się za pomocą konta ePuap. Formularze i wnioski elektroniczne można składać podpisując je podpisem kwalifikowanym lub bezpłatnym Profilem Zaufanym. Wpływające do urzędu wnioski rejestrowane są automatycznie w elektronicznym systemie obiegu dokumentów. Zastosowane technologie i procedury gwarantują zarówno urzędowi jak i klientowi poufność i bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji.

eUrząd umożliwia:

po zalogowaniu możliwy jest wgląd we własne dane podatkowe oraz opłatę za gospodarowanie odpadami (konta, historię wpłat, saldo)

opłacenie raty podatku/opł. śmieciowej lub podgląd danych do przelewu

możliwość ustawienia powiadomienia na email, sms o zbliżającym się terminie opłaty

e-usługi – złożenie wybranych formularzy (np. deklaracja za odpady)

Aby uzyskać dostęp do platformy e-urząd należy:

zarejestrować się na platformie ePuap i potwierdzić swój wniosek o Profil Zaufany w najbliższym punkcie (np. w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, pok. nr. 4.)

złożyć wniosek o dostęp do systemu informatycznego eUrząd

poczekać na weryfikację danych, aktywację konta i zwrotną wiadomość z Urzędu Gminy Lipnica Wielka