PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka

Pragniemy przypomnieć Państwu, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka, na terenie Gminy Lipnica Wielka działają 2 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zachęcamy do korzystania.

Lokalizacja i godziny otwarcia

 1. Teren Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej- Lipnica Wielka 1B.
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00 oraz w każdą pierwszą roboczą sobotę miesiąca w godzinach 9:00-11:00.
 2. Teren Oczyszczalni Ścieków w Kiczorach- Kiczory 3A.
  Czynne w piątek w godzinach 9:30-10:30.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne takie jak:
Papier,
Szkło,
Tworzywa sztuczne,
Metale,
Odpady ulegające biodegradacji,
Odpady wielomateriałowe,
Odpady wielkogabarytowe,
Zużyte baterie i akumulatory,
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
Zużyte opony,
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, żywice) oraz opakowania po nich.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów takich jak:
Odpady nie będące odpadami komunalnymi tj. pochodzenia od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej
Zmieszane odpady komunalne
Odpady zawierające azbest
Części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
Opony samochodów ciężarowych
Sprzęt budowlany
Urządzenia przemysłowe
Odpady produkcyjne
Odpady w cieknących, nieszczelnych pojemnikach, oraz bez możliwości jednoznacznej wiarygodnej identyfikacji, dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego lub niewiadomego pochodzenia.

Odpady w PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, wyłącznie posegregowane oraz zabezpieczone – jeśli jest to konieczne. Dostarczone pozostałości poddawane są weryfikacji, której dokonuje pracownik, tym samym może odmówić przyjęcia odpadów.
Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek przedłożyć dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lipnica Wielka w postaci potwierdzenia wpłaty za miesiąc poprzedzający oddanie odpadu w przypadku braku potwierdzenia odpady nie zostaną przyjęte.
Transport, rozładunek oraz wszelkie koszty z tym związane pokrywane są przez osobę dostarczająca odpad.

Dodatkowe informacje na temat PSZOK można uzyskać:
bezpośrednio u Pracowników Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w godzinach pracy Urzędu Gminy: poniedziałek w godzinach 8:30 – 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w Referacie Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska, osobiście lub pod numerem telefonu 18 26 347 21
na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl

Śmieci zbieramy częściej – zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

Od 1 kwietnia 2021 roku ulega okresowa zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Na początku roku, do właścicieli nieruchomości zostały przesłane harmonogramy odbioru odpadów na cały rok, w związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi na terminy odbioru śmieci.


Jednocześnie przypominamy o obowiązku segregowania odpadów.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne w zakładce ODPADY KOMUNALNE na stronie www.lipnicawielka.pl

Zakaz wypalania traw !!! Jest to prawnie zabronione !!!

NIE  WYPALAJ  TRAW !

    W związku z nasilającymi się w okresie wiosennym przypadkami wypalania traw informuje się wszystkich mieszkańców Gminy Lipnica Wielka o bezwzględnym zakazie wypalania traw na nieruchomościach gruntowych oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku stwierdzenia wypalania traw.

Informuję, że w trosce o dobro mieszkańców Nasza Gmina podjęła działania prewencyjne i monitorujące mające na celu identyfikację podpalaczy.

Wypalanie traw to:

 • nakłady finansowe na interwencje straży pożarnej oraz akcje ratunkowe,
 • niebezpieczeństwo dla człowieka – niekontrolowane wypalanie łąk i nieużytków prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia i zagrożenia życia człowieka oraz strat materialnych,
 • niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych, niebezpieczeństwo dla zwierząt .

Wypalając łąki i nieużytki rolne łamiesz prawo!

Ustawa  z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm)

 Art. 124 pkt. 1

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131 pkt. 12

Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

 Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z póżn. zm)

Art. 30 pkt. 3

„W lasach oraz na terenach leśnych jak również w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalaniu wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Warto więc zapoznać się z przepisami i postępować zgodnie z nimi, z korzyścią dla siebie, innych i przede wszystkim dla środowiska naturalnego.

Wójt Gminy Lipnica Wielka

/Mateusz Alojzy Lichosyt/

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

#LiczySięKażdy

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:

 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2021 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2021 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Oferty  można składać do 24 lutego 2021 r.

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr8/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 01-02-2021 r.

Zarzadzenie Wójta – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Regulamin
Oferta – wzór
Umowa – wzór
Sprawozdanie – wzór
Opis faktur – wzór

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 20 20 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu Nr 7/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka oraz w Uchwale Nr XXXVI/210/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 2922 z dnia 9 kwietnia 2018 roku).Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki. Poniżej załączamy dokumenty dotyczące rekrutacji:
Zasady rekrutacji do Publicznego Przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zasady rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych
Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Przypomnienie o możliwości składania wniosków do projektu miejscowego planu

Szanowni mieszkańcy,

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. istnieje jeszcze możliwość składania wniosków do projektu planu miejscowego w granicach obszarów wskazanych na załącznikach graficznych 1-15 do powyższej Uchwały.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Lipnica Wielka wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku w formie papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy lub elektronicznie poprzez ePUAP lub mailowo na adres: gmina@lipnicawielka.pl. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz wniosku dostępny jest do pobrania w wersji edytowalnej:  <<pobierz>> oraz w  biuletynie informacji publicznej Gminy Lipnica Wielka (w zakładce planowanie przestrzenne) lub można go odebrać osobiście w Urzędzie Gminy.

Projekt „Wróć z POWERem” Woj. Urzędu Pracy – Sesje Mastermind

Dla wszystkich przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował nową, specjalną ofertę – projekt „Wróć z POWERem”. Jego częścią są sesje Mastermind – warsztaty kreatywne poświęcone wypracowaniu pomysłów na swój rozwój zawodowy. I nie tylko! Sesje to spotkania w małej, kilkuosobowej grupie z trenerem, który pomoże Wam lepiej poznać Wasze umiejętności dostrzec stojące przed Wami możliwości.
Zainteresowany? Zadzwoń 504 12 14 80 lub napisz powroty@wup-krakow.pl i dowiedz się więcej! 
Przekonaj się, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!
Projekt „Wróć z POWERem!” jest specjalnie dla Ciebie! Pomagamy młodym wracającym z zagranicy urządzić się na nowo w Polsce.Pracujemy on-line. Wszystko załatwisz w domu!
Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Premiera filmu o orawskim Kolbergu „Orawskie Chodniki Emila Miki”

Z przyjemnością prezentujemy Państwu film „Orawskie ChodnikiEmila Miki”. Film w reżyserii i wg scenariusza Roberta Kowalczyka, a zarejestrowany przez ekipę Orawa TV, to filmowa opowieść o poszukiwaniu dawnej Orawy, jej zapominanych już zwyczajów i melodii. Ścieżkami lipnickiego pasterza z utworu „Sen bacy” podąża Emil Mika, by odnaleźć i zapisać to co pod Babią Górą jest najpiękniejsze. W filmie pojawiają się orawskie obyczaje m.in. sprzącka, pasienie wołów i owiec, święto pasterskie, wielkopostne zwyczaje, płóciennictwo. 
Cieszcie się z nami naszą produkcją.

W filmie wystąpili (w kolejności alfabetycznej):
Bronisław Bandyk
Łukasz Bandyk
Dominik Bodzioch
Kamil Bodzioch
Paweł Czaja
Krzysztof Heteniak
Jan Kowalczyk
Karolina Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Robert Kowalczyk
Janusz Krzyś
Eugeniusz Lichosyt
Ewa Magiera
Katarzyna Magiera
Łukasz Mikłusiak
Krzysztof Pieronek
Jonasz Pieronek
Patryk Rudnicki
Grzegorz Rzepiszczak
Jan Smoliński
Jan Świdroń
Eugeniusz Węgrzyn
Orawska Grupa Teatralna

oraz
Zespół Orawianie im. Heródka pod kierownictwem Eugeniusza Karkoszki
Zespół Małolipnicka Rodzina Kolpinga pod kierownictwem Magdaleny Kostrzewa-Smreczak
Zespół Orawskie Dzieci pod kierownictwem Teresy Baniowskiej

Podziękowanie za udostępnienie obiektów:
Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Babiogórski Park Narodowy
Kościół p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Agroturystyka Orawska Knieja w Kiczorach

Muzyka:
Kapela Muzyka Orawska w składzie:
Paweł Czaja
Krzysztof Heteniak
Karolina Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Tomasz Misiniec
Jonasz Pieronek
w utworach na podstawie zapisów nutowych Emila Miki:
Dumie baca dumie
Boze mój, Boze mój
Na górze na dole
Bieremy bieremy

Realizacja dźwięku:
Audio Master Grzegorz Studencki

Zdjęcia:
Bronisław Kowalczyk
Kamil Kuś
Piotr Lichosyt
Paweł Pastwa
Grzegorz Rzepiszczak

Montaż:
Tomasz Kozioł

Scenariusz i Reżyseria
Robert Kowalczyk

Film zrealizowano w ramach projektu Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej pn. „Orawa tradycją silna” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020” Lipnica Wielka 2020

Mapa i folder turystyczny w ramach projektu „Małopolska Gościnna”

Niezwykle miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie, w ramach projektu „Po lipnickich drogach, dróżkach i bezdrożach” w ramach Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” opracowało mapę atrakcji i wydało folder turystyczny. Mapa atrakcji znajduje się w folderze, ale również zostanie umieszczona na tablicach turystycznych w Lipnicy Wielkiej. Mamy nadzieję, iż wszelkie działania w ramach tego projektu przyczynią się to do ożywienia ruchu turystycznego w naszej gminie, a na pewno wspomogą informację turystyczną Orawy. 

Wydawca: Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie
Opracowanie tekstu i legendy do mapy: Karolina Kowalczyk
Opracowanie graficzne mapy: Barbara Dyrcz 
Fotografie: Grzegorz Rzepiszczak, Karolina Kowalczyk, Renata Martyniak, Bronisław Kowalczyk, Ewa Magiera
Druk: MK Drukarnia Nowy Targ