Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Na terenie powiatu nowotarskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 04.04.2022 do 09.06.2022 roku.

W dniach 25 – 27 maja 2022 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Lipnica Wielka.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest:

Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14 (budynek Starostwa Powiatowego – parter)

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (na podstawie art. 32 ust.1-4, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372), oraz  § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1980) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17).


Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 3. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie prze policję.

Osoby z orzeczeniem lekarskim, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Lipnicy Wielkiej celem ustalenia sposobu stawiennictwa się na Kwalifikację Wojskową.

Więcej informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem tel. 18 5310055

https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2022/

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony : Art. 4. [Obowiązki w ramach powszechnego obowiązku obrony] 1. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1998 – 2003 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku. 

ZAKAZ  WYPALANIA  TRAW – NIE  WYPALAJ  TRAW !

W związku z nasilającymi się w okresie wiosennym przypadkami wypalania traw informuje się wszystkich mieszkańców Gminy Lipnica Wielka o bezwzględnym zakazie wypalania traw na nieruchomościach gruntowych oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku stwierdzenia wypalania traw.

Informuję, że w trosce o dobro mieszkańców Nasza Gmina podjęła działania prewencyjne i monitorujące mające na celu identyfikację podpalaczy.

Wypalanie traw to:

 • nakłady finansowe na interwencje straży pożarnej oraz akcje ratunkowe,
 • niebezpieczeństwo dla człowieka – niekontrolowane wypalanie łąk i nieużytków prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia i zagrożenia życia człowieka oraz strat materialnych,
 • niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych, niebezpieczeństwo dla zwierząt .

Wypalając łąki i nieużytki rolne łamiesz prawo!

Ustawa  z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm)

 Art. 124 pkt. 1

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131 pkt. 12

Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

 Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z póżn. zm)

Art. 30 pkt. 3

„W lasach oraz na terenach leśnych jak również w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalaniu wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Warto więc zapoznać się z przepisami i postępować zgodnie z nimi, z korzyścią dla siebie, innych i przede wszystkim dla środowiska naturalnego.

Wójt Gminy Lipnica Wielka

/Mateusz Alojzy Lichosyt/

Badania ankietowe realizowane w województwie małopolskim

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. W załączeniu znajduje się wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji ankietera.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl lub sprawdzenie tożsamości ankietera poprzez aplikację na stronie https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Gminny Magazyn Pomocy dla Ukrainy – Aktualizacja

Szanowni Państwo!

Gminny Magazyn Pomocy w Lipnicy Wielkiej w Domu Ludowym wznawia zbiórkę od poniedziałku 14.03.2022

Zbierane są rzeczy wg. instrukcji na planszach poniżej.

Zbieramy TYLKO!!! nowe rzeczy.

Priorytetowo natomiast prosimy o:

 • termosy
 • kubki termiczne
 • naładowane powerbanki
 • baterie i latarki

Prosimy o śledzenie naszej strony www i FB gminnego, gdzie na bieżąco informujemy o potrzebach.

Gminny Magazyn Pomocy dla Ukrainy

Szanowni Państwo!

W Lipnicy Wielkiej w Domu Ludowym został uruchomiony Gminny Magazyn Pomocy.

Działa on od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00

Zbierane są rzeczy wg. instrukcji na planszach poniżej.

Zbieramy TYLKO!!! nowe rzeczy.

Priorytetowo natomiast prosimy o:

 • termosy
 • kubki termiczne
 • naładowane powerbanki
 • baterie i latarki

Prosimy o śledzenie naszej strony www i FB gminnego, gdzie na bieżąco informujemy o potrzebach.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – przypomnienie

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw: 

– w przypadku obiektów wybudowanych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji jest do 30 czerwca 2022 r. 

– dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. 

– w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji. 

CEEB to pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce, a celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.  

UWAGA! – Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Deklaracje  można składać:

 1. elektronicznie – wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości;
 2. papierowo – wniosek należy złożyć do urzędu gminy (pokój nr 2), gdzie urzędnik uwierzytelni wniosek, a następnie wprowadzi dane do CEEB.

Deklaracje  można pobrać i wydrukować:

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu Nr 5/2022 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka oraz w Uchwale Nr XXXVI/210/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 2922 z dnia 9 kwietnia 2018 roku).

Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego oraz wzory dokumentów uzyskają Państwo w publicznym przedszkolu, w szkole podstawowej oraz w Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej.

Marzena Michalak

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące rekrutacji:

Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 4 stycznia będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. W Gminie Lipnica Wielka wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmować i rozpatrywać Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek można złożyć także na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-483 Lipnica Wielka 520. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku osłonowego są publikowane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy .

Dodatkowo pytania można kierować do pracowników OPS. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 18/26-349-90 lub mailowo, pisząc na adres: monika.kramarz@lipnicawielka.pl

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku -doc
 2. Wzór wniosku – pdf
 3. Wskazówki, jak wypełnić wniosek

Kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy uprzejmie, że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie gminy Lipnica Wielka rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej.

Zaplanowane kontrole, to jedno z działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w naszej Gminie

Kontrole przeprowadzane są przez przeszkolonych pracowników Urzędu Gminy, posiadających upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach od 7.00 do 20.00, bez wcześniejszego powiadomienia.

W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają:

 • rodzaj stosowanego urządzenia grzewczego,
 • zawartość urządzenia,
 • materiały przygotowane do spalenia,
 • w przypadku podejrzenia spalania odpadów, popiół.

Kontrolujący mogą wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących posiadanego kotła oraz zakupionego opału. Stosowane do ogrzewania drewno może zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci. Podczas kontroli sporządzony zostaje protokół.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku może spodziewać się ponownej kontroli, dotyczącej sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Czego nie wolno palić?

Z zakazu spalania śmieci zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy. Ale co można rozumieć jako śmieci?

Oczywiście wszelakie odpady powstające w gospodarstwie domowym, np. pampersy, butelki, folie, reklamówki, opakowania po mleku, sokach, jogurtach, puszki, stare ubrania, buty, obierki, opakowania po farbach/lakierach, opony.

Nie każdy ma świadomość, że nie wolno też spalać zabrudzonych, pomalowanych, impregnowanych desek – nie ma znaczenia czy były pomalowane wczoraj czy dziesięć lat temu. Meble i ich fragmenty to też odpady – nie wolno wrzucać ich do pieca! Spalać nie wolno też kolorowych tekturowych opakowań.

Co ważne, należy też zwrócić uwagę na jakość spalanego węgla i drewna. Drewno nie może mieć wilgotności większej niż 20% (powinno być sezonowane co najmniej dwa lata), natomiast w węglu frakcja o uziarnieniu 0-3 mm nie może przekroczyć 15% – wyklucza to możliwość spalania mułów, flotów i drobnego miału.

Rozpoczyna się sezon grzewczy a więc prosimy dbać o jakość spalanych paliw oraz o czystość kotłowni!

Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz upoważnionych przez nich urzędników i funkcjonariuszy straży gminnych stanowi art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Udaremnianie i utrudnianie kontroli to przestępstwo zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.