Kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy uprzejmie, że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie gminy Lipnica Wielka rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej.

Zaplanowane kontrole, to jedno z działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w naszej Gminie

Kontrole przeprowadzane są przez przeszkolonych pracowników Urzędu Gminy, posiadających upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach od 7.00 do 20.00, bez wcześniejszego powiadomienia.

W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają:

 • rodzaj stosowanego urządzenia grzewczego,
 • zawartość urządzenia,
 • materiały przygotowane do spalenia,
 • w przypadku podejrzenia spalania odpadów, popiół.

Kontrolujący mogą wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących posiadanego kotła oraz zakupionego opału. Stosowane do ogrzewania drewno może zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci. Podczas kontroli sporządzony zostaje protokół.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku może spodziewać się ponownej kontroli, dotyczącej sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Czego nie wolno palić?

Z zakazu spalania śmieci zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy. Ale co można rozumieć jako śmieci?

Oczywiście wszelakie odpady powstające w gospodarstwie domowym, np. pampersy, butelki, folie, reklamówki, opakowania po mleku, sokach, jogurtach, puszki, stare ubrania, buty, obierki, opakowania po farbach/lakierach, opony.

Nie każdy ma świadomość, że nie wolno też spalać zabrudzonych, pomalowanych, impregnowanych desek – nie ma znaczenia czy były pomalowane wczoraj czy dziesięć lat temu. Meble i ich fragmenty to też odpady – nie wolno wrzucać ich do pieca! Spalać nie wolno też kolorowych tekturowych opakowań.

Co ważne, należy też zwrócić uwagę na jakość spalanego węgla i drewna. Drewno nie może mieć wilgotności większej niż 20% (powinno być sezonowane co najmniej dwa lata), natomiast w węglu frakcja o uziarnieniu 0-3 mm nie może przekroczyć 15% – wyklucza to możliwość spalania mułów, flotów i drobnego miału.

Rozpoczyna się sezon grzewczy a więc prosimy dbać o jakość spalanych paliw oraz o czystość kotłowni!

Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz upoważnionych przez nich urzędników i funkcjonariuszy straży gminnych stanowi art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Udaremnianie i utrudnianie kontroli to przestępstwo zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE.

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for allseasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi – będzie trwała od czerwca do października 2021 r.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pracownikom sezonowym godziwe warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy uruchomił kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych.  Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Pan CosminBoiangiu, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy, powiedział:
„ELA została stworzona, aby wspierać kraje UE i partnerów społecznych w zapewnianiu, aby pracownicy mobilni i pracodawcy korzystali z uczciwych warunków pracy ponad granicami. Pracownicy sezonowi mają kluczowe znaczenie dla ważnych sektorów naszej gospodarki, a ich działalność była szczególnie narażona na skutki pandemii wirusa Covid-19. Cieszymy się, że możemy rozpocząć realizację naszej misji wspierając ich. Państwa członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że mogą liczyć na ELA w zakresie podnoszenia świadomości na temat praw i obowiązków oraz wspierania egzekwowania przepisów unijnych i krajowych. Uczciwa praca nie jest sezonowa”.

W ramach kampanii informacyjnej ELA organizuje również warsztaty z udziałem administracji krajowych i partnerów społecznych, aby zebrać i podzielić się praktykami w zakresie rozpowszechniania informacji oraz świadczenia pomocy i usług dostępnych dla pracowników sezonowych i pracodawców. Europejski Urząd ds. Pracy jest również gotowy wspierać skoordynowane i wspólne kontrole transgraniczne w sektorach gdzie występuje praca sezonowa, wymianę metod i praktyk z krajowymi inspektoratami pracy oraz wizyty w ramach wymiany pracowników w państwach UE.

W ramach kampanii polska sieć EURES planuje uruchomić w lipcu 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.

Działania prowadzone przez polską sieć EURES w ramach kampanii prowadzone będą na trzech poziomach:

 • krajowym – przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komendę Główną OHP,
 • regionalnym – przez wojewódzkie urzędy pracy i wojewódzkie komendy OHP,
 • lokalnym – przez powiatowe urzędy pracy, lokalne jednostki OHP (np.: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP).

Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest  na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy – zachęcamy do wizyty na stronie.
W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES.
 
Departament Rynku Pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – od 1 lipca należy zgłosić czym grzejemy w domu

Od dzisiaj, tj. od 1 lipca 2021 r. właściciele bądź zarządcy domów czy obiektów usługowych mają obowiązek złożyć deklarację dotyczącą tego, czym ogrzewane są ich nieruchomości.

Obowiązek ten wynika z noweli ustawy termomodernizacyjnej, która zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jej celem jest ułatwienie zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków w naszym Kraju.

Deklarację można złożyć od 1 lipca na dwa sposoby:

 1. elektronicznie – wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości;
 2. papierowo – wniosek trzeba złożyć do urzędu gminy, gdzie urzędnik uwierzytelni wniosek, a następnie wprowadzi dane do CEEB.

Właściciele budynków, gdzie źródła ciepła były uruchomione przed 1 lipca 2021 r. – mają rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 r.. Natomiast właściciel domu, gdzie będzie instalowane nowe źródło ciepła po 1 lipca 2021 r., musi dokonać zgłoszenia w ciągu 14 dni od uruchomienia urządzenia.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka

Pragniemy przypomnieć Państwu, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka, na terenie Gminy Lipnica Wielka działają 2 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zachęcamy do korzystania.

Lokalizacja i godziny otwarcia

 1. Teren Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej- Lipnica Wielka 1B.
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00 oraz w każdą pierwszą roboczą sobotę miesiąca w godzinach 9:00-11:00.
 2. Teren Oczyszczalni Ścieków w Kiczorach- Kiczory 3A.
  Czynne w piątek w godzinach 9:30-10:30.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne takie jak:
Papier,
Szkło,
Tworzywa sztuczne,
Metale,
Odpady ulegające biodegradacji,
Odpady wielomateriałowe,
Odpady wielkogabarytowe,
Zużyte baterie i akumulatory,
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
Zużyte opony,
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, żywice) oraz opakowania po nich.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów takich jak:
Odpady nie będące odpadami komunalnymi tj. pochodzenia od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej
Zmieszane odpady komunalne
Odpady zawierające azbest
Części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
Opony samochodów ciężarowych
Sprzęt budowlany
Urządzenia przemysłowe
Odpady produkcyjne
Odpady w cieknących, nieszczelnych pojemnikach, oraz bez możliwości jednoznacznej wiarygodnej identyfikacji, dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego lub niewiadomego pochodzenia.

Odpady w PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, wyłącznie posegregowane oraz zabezpieczone – jeśli jest to konieczne. Dostarczone pozostałości poddawane są weryfikacji, której dokonuje pracownik, tym samym może odmówić przyjęcia odpadów.
Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek przedłożyć dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lipnica Wielka w postaci potwierdzenia wpłaty za miesiąc poprzedzający oddanie odpadu w przypadku braku potwierdzenia odpady nie zostaną przyjęte.
Transport, rozładunek oraz wszelkie koszty z tym związane pokrywane są przez osobę dostarczająca odpad.

Dodatkowe informacje na temat PSZOK można uzyskać:
bezpośrednio u Pracowników Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w godzinach pracy Urzędu Gminy: poniedziałek w godzinach 8:30 – 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w Referacie Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska, osobiście lub pod numerem telefonu 18 26 347 21
na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl

Śmieci zbieramy częściej – zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

Od 1 kwietnia 2021 roku ulega okresowa zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Na początku roku, do właścicieli nieruchomości zostały przesłane harmonogramy odbioru odpadów na cały rok, w związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi na terminy odbioru śmieci.


Jednocześnie przypominamy o obowiązku segregowania odpadów.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne w zakładce ODPADY KOMUNALNE na stronie www.lipnicawielka.pl

Zakaz wypalania traw !!! Jest to prawnie zabronione !!!

NIE  WYPALAJ  TRAW !

    W związku z nasilającymi się w okresie wiosennym przypadkami wypalania traw informuje się wszystkich mieszkańców Gminy Lipnica Wielka o bezwzględnym zakazie wypalania traw na nieruchomościach gruntowych oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku stwierdzenia wypalania traw.

Informuję, że w trosce o dobro mieszkańców Nasza Gmina podjęła działania prewencyjne i monitorujące mające na celu identyfikację podpalaczy.

Wypalanie traw to:

 • nakłady finansowe na interwencje straży pożarnej oraz akcje ratunkowe,
 • niebezpieczeństwo dla człowieka – niekontrolowane wypalanie łąk i nieużytków prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia i zagrożenia życia człowieka oraz strat materialnych,
 • niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych, niebezpieczeństwo dla zwierząt .

Wypalając łąki i nieużytki rolne łamiesz prawo!

Ustawa  z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm)

 Art. 124 pkt. 1

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131 pkt. 12

Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

 Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z póżn. zm)

Art. 30 pkt. 3

„W lasach oraz na terenach leśnych jak również w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalaniu wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Warto więc zapoznać się z przepisami i postępować zgodnie z nimi, z korzyścią dla siebie, innych i przede wszystkim dla środowiska naturalnego.

Wójt Gminy Lipnica Wielka

/Mateusz Alojzy Lichosyt/

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

#LiczySięKażdy

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:

 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2021 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2021 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Oferty  można składać do 24 lutego 2021 r.

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr8/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 01-02-2021 r.

Zarzadzenie Wójta – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Regulamin
Oferta – wzór
Umowa – wzór
Sprawozdanie – wzór
Opis faktur – wzór