II postępowanie „Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części”

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)
Znak sprawy: 271.4.2021
Data ogłoszenia: 02.03.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00012175/01

Termin składania ofert: do dnia 18.03.2021 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 18.03.2021 o godz. 11:30
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna dla Części 1

Dokumentacja techniczna dla Części 2

Identyfikator postępowania

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. części 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka część 1 – odcinek Grapa sołectwo Skoczyki”

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)
Znak sprawy: 271.3.2021
Data ogłoszenia: 11.02.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00006848/01

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2021 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 26.02.2021 o godz. 13:00
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna – projekt budowlany

Specyfikacje Techniczne

Przedmiary

Identyfikator postępowania

Odpowiedzi na pytania

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części”

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)
Znak sprawy: 271.2.2021
Data ogłoszenia: 05.02.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00005592/01

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2021 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 23.02.2021 o godz. 13:00
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna cz. 1

Dokumentacja techniczna cz. 2

Identyfikator postępowania

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

1. Nazwa zamówienia:„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka część 1 – odcinek Grapa sołectwo Skoczyki”


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)
Znak sprawy: 271.1.2021
Data ogłoszenia: 25.01.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: ocds-148610-3f83e594-5efc-11eb-86b1-a64936a8669f
Termin składania ofert: do dnia 10.02.2021 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 10.02.2021 o godz. 13:00
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia z załacznikami
Wzór umowy
Przedmiar
Specyfikacja Techniczna
Projekt budowlany
identyfikator postępowania
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


04.02.2021 r. Odpowiedzi do zapytań

Zamówienia publiczne pn. „Przebudowa drogi gminnej K362474 w km od 0+000 do km 0+995,00 w miejscowości Kiczory, Gmina Lipnica Wielka”

30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
30.12.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.12.2020 r. Wzór umowy
30.12.2020 r. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
30.12.2020 r. Dokumentacja techniczna
08.01.2021 Modyfikacja nr 1 SIWZ
UWAGA!!!
08.01.2021 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po Modyfikacji nr 1 SIWZ
13.01.2021 r. Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
18.01.2021 r. Zapytani i odpowiedzi nr 2 do SIWZ
21.01.2021 r. Informacja z otwarcia ofert

18.02.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty

Zamówienie publiczne – roboty budowlane pn. „BUDOWA MUZEUM PASTERSTWA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

28.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
28.12.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 271.13.2020
28.12.2020 r. Wzór umowy
28.12.2020 r. Załączniki od nr 1 do nr 7 w wersji edytowalnej
28.12.2020 r. Dokumentacja techniczna
04.01.2021 r.  Zapytania i odpowiedzi do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ
04.01.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.01.2021 r. II Modyfikacja SIWZ
21.01.2020 r. II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2021 r.
29.01.2021 r. III Modyfikacja SIWZ i odpowiedzi do zapytań
Załączniki do III modyfikacji SIWZ
29.01.2021 r. III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.01.2021 r.
11.02.2021 r. Informacja z otwarcia ofert

02.03.2021 r. Informacjo o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie publiczne pn.: „Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1, Rabczyce3 oraz remont drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego na terenie gminy Lipnica Wielka”

23.12.2020 r. Ogłoszenie o zmówieniu
23.12.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
23.12.2020 r. Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ
23.12.2020 r. Załączniki w wersji edytowalnej (formularz ofertowy, oświadczenia itp.)
23.12.2020 r. Dokumentacja techniczna (przedmiary, STWiORB)
07.01.2021 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
12.01.2021 r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
14.01.2021 r. Informacja z otwarcia ofert

15.06.2021 r. Ogłoszenie o zmianie umowy

26.02.2021 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert