Dzieje osadnictwa wołoskiego w Lipnicy Wielkiej poprzez wybudowanie wiat turystyczno-rekreacyjnych

Gmina Lipnica Wielka w 2020 roku zrealizowała projekt pod nazwą „Dzieje osadnictwa wołoskiego w Lipnicy Wielkiej poprzez wybudowanie wiat turystyczno-rekreacyjnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:
Wnioskodawca: Gmina Lipnica WielkaWskaźnik dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowalnychKwota dofinansowania: 119.639,00 zł (zgodnie z umową)Całkowita wartość projektu: 207.177,50 zł
Cel operacji: Przedmiot operacji to budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne osadnictwa kulturowo-historycznego. Wiaty usytuowane są wzdłuż szlaku osadnictwa ludności w Gminie Lipnica Wielka. Dzięki projektowi nastąpiła poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, aktywnego spędzania czasu wolnego. Poprzez zmodernizowane obiekty infrastruktury projekt przyczynia się do wzrostu popularności i atrakcyjności Gminy Lipnica Wielka i zachęca turystów i mieszkańców do jej odwiedzania i korzystania z położonych wzdłuż miejscowości wiat.
Równie ważny jest charakter informacyjny przedsięwzięcia, gdzie kultywowana jest pamięć osadnictwa wołoskiego.

Drukuj stronę Drukuj stronę