EDYCJA 8 – Tworząc bezpieczne drogi i ekologiczną edukację: projekt inwestycyjny dla gminy Lipnica Wielka

Planowana inwestycja składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich obejmuje przebudowę dróg gminnych, które odgrywają kluczową rolę w życiu mieszkańców i rozwoju lokalnych społeczności. Ze względu na położenie gminy w terenach górskich, drogi gminne są  narażone na częste skrajnie zmienne warunki atmosferyczne które przyczyniają się do szybkiego pogarszania ich stanu technicznego.

Przedłużające się postępowanie scaleniowe i brak środków na zagospodarowanie po scaleniowe spowodowało, że na terenie gminy występują istotne braki w infrastrukturze drogowej. Dojazdy są często w bardzo złym stanie technicznym. Na terenie gminy potrzeby w tym zakresie są bardzo duże.

Zadanie obejmuje przebudowę kilkunastu odcinków dróg gminnych położonych na terenie całej gminy, które prowadzą do zabudowań mieszkaniowych, gospodarczych oraz atrakcji turystycznych.

Zakres obejmuje w głównej mierze wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami. W miejscach tego wymagających zostaną dodatkowo wykonane, m.in.: wymiana podbudowy, przepusty, korytka betonowe, odwodnienia liniowe.

Infrastruktura edukacyjna szkół podstawowych jest niezbędna do prawidłowego kształcenia młodych mieszkańców gminy i tworzenia dla nich do tego komfortowych warunków.

Druga część zadania zakłada termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kiczorach. Planowana inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły, a tym samym ma poprawić warunki nauki dla uczniów i warunki pracy nauczycieli oraz obsługi. W ramach inwestycji planuje się szereg działań, m.in.: wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, modernizację zadaszenia, wymianę pokrycia dachowego  i inne. Dzięki połączeniu wszystkich elementów projektu ograniczone zostaną straty ciepła do minimum, a zmodernizowanym budynku szkoły poprawi się w znacznym zakresie efektywność energetyczna, która skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii, a w konsekwencji redukcją emisji CO2., tym samym budynek stanie się bardziej energooszczędny.

Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w lutym 2024 r.

Całkowita wartość inwestycji (w PLN): 8.841.618,00

Kwota dofinansowania (w PLN): 7.590.500,00

Drukuj stronę Drukuj stronę