Gminny Konkurs Historyczny „Rok Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”

W ramach obchodów ORAWA Z NIEPODLEGŁĄ 1918-1924, obecny rok, mocą Uchwały Nr XXXVI/241/2022 Rady Gminy w Lipnicy Wielkiej z dnia 4 lutego 2022 w Gminie Lipnica Wielka poświęcony jest wybitnym postaciom zasłużonym dla niepodległości Orawy i Polski: Józefie Machay – Mikowej i Piotrowi Borowemu.

Dla uczczenia bohaterów i bliższego poznania ich działalności na rzecz Ojczyzny serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich z terenu naszej gminy, do wzięcia udziału w konkursie wiedzy.

Gminny konkurs odbędzie się prawdopodobnie w Domu Ludowym, dnia 12 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30. W razie zmian będziemy informować na bieżąco.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGORok Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich.
 1. Cel konkursu:

a) zainteresowanie, pogłębianie i motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o Józefinie Mikowej w 80. rocznicę śmierci i Piotrze Borowym w 90. rocznicę śmierci.

b) przybliżenie uczniom dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu

c) krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń

d) kształtowanie poczucia własnej tożsamości

e) rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją

d) kształtowanie wzorców wychowawczych i propagowanie idei regionalizmu.

 1. Obowiązujący zakres materiału i umiejętności:
 • życie, działalność i twórczość Józefiny Mikowej i Piotra Borowego
 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, posługiwanie się terminologią historyczną i regionalną;
 • umieszczanie wydarzeń, faktów we właściwym czasie i przestrzeni historycznej,
 • interpretacja tekstu źródłowego związanego z tematyką konkursu.

5. Kategorie wiekowe:

I kategoria (kl. V – VI)

 • Kowalczyk Emil: Mików imię… [w:] Tadeusz M. Trajdos (red.): Spisz i Orawa: w 75. rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Kraków: 1995
 • https://orawa2024.pl/jozefa-machay-mikowa-rys/
 • Ferdynand Machay, Życiorys Piotra Borowego, w: Gazda Piotr Borowy, s. 9-35

– II kategoria (kl. VII – VIII)

 • Kowalczyk Emil: Mików imię… [w:] Tadeusz M. Trajdos (red.): Spisz i Orawa: w 75. rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem. Kraków: 1995
 • https://orawa2024.pl/jozefa-machay-mikowa-rys/
 • Ferdynand Machay, Życiorys Piotra Borowego, w: Gazda Piotr Borowy, s.9-35
 • Emil Kowalczyk, Piotr Borowy – Apostoł Orawy https://orawa2024.pl/apostol-orawy-piotr-borowy/

– III kategoria (szkoły średnie)

6. Do konkursu szkoły podstawowe mogą delegować trzech uczestników w każdej kategorii, natomiast szkoły średnie sześciu. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów dziecka, zał. nr 2.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony 12 kwietnia 2022 roku

 • miejsce przeprowadzenia konkursu: Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej
 • konkurs będzie miał formę testu (pytania zamknięte i otwarte); czas pracy 45 minut.
 • oceny prac dokona powołana w tym celu komisja; skład komisji zostanie przedstawiony w dniu konkursu
 • jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia, organizatorzy dopuszczają miejsca ex aequo
 • na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów
 • zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku.
 • dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu.
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych potwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszenia każdy uczestnik Konkursu (a w przypadku niepełnoletności – jego prawny opiekun), oświadczając, iż zapoznał się on z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
 • na tym samym formularzu zgłoszenia każdy uczestnik Konkursu (a w przypadku niepełnoletności – jego prawny opiekun), wyraża zgodę na to, aby jego wizerunek (wraz z imieniem i nazwiskiem) w całości lub w postaci dowolnych fragmentów zostały nieodpłatnie wykorzystane w we wszelkich działaniach, związanych z realizacją Konkursu.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Drukuj stronę Drukuj stronę