- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

Gminny Konkurs Historyczny „Rok Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”

W ramach obchodów ORAWA Z NIEPODLEGŁĄ 1918-1924, obecny rok, mocą Uchwały Nr XXXVI/241/2022 Rady Gminy w Lipnicy Wielkiej z dnia 4 lutego 2022 w Gminie Lipnica Wielka poświęcony jest wybitnym postaciom zasłużonym dla niepodległości Orawy i Polski: Józefie Machay – Mikowej i Piotrowi Borowemu.

Dla uczczenia bohaterów i bliższego poznania ich działalności na rzecz Ojczyzny serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich z terenu naszej gminy, do wzięcia udziału w konkursie wiedzy.

Gminny konkurs odbędzie się prawdopodobnie w Domu Ludowym, dnia 12 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30. W razie zmian będziemy informować na bieżąco.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGORok Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”

  1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich.
  1. Cel konkursu:

a) zainteresowanie, pogłębianie i motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o Józefinie Mikowej w 80. rocznicę śmierci i Piotrze Borowym w 90. rocznicę śmierci.

b) przybliżenie uczniom dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu

c) krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń

d) kształtowanie poczucia własnej tożsamości

e) rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją

d) kształtowanie wzorców wychowawczych i propagowanie idei regionalizmu.

  1. Obowiązujący zakres materiału i umiejętności:

5. Kategorie wiekowe:

I kategoria (kl. V – VI)

– II kategoria (kl. VII – VIII)

– III kategoria (szkoły średnie)

6. Do konkursu szkoły podstawowe mogą delegować trzech uczestników w każdej kategorii, natomiast szkoły średnie sześciu. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów dziecka, zał. nr 2.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony 12 kwietnia 2022 roku

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: