I Sesja Gminnej Rady Seniorów

W dniu 30 sierpnia 2021 roku odbyła się pierwsza Sesja Gminnej Rady Seniorów, która powołana została do życia w 2020 roku. Okres pandemii z ubiegłego roku uniemożliwił jednak formalne spotkanie się radnych.

Na zaproszenie Wójta Gminy p. Mateusza Lichosyta, w dniu 30 sierpnia b.r. zebrało się 10 spośród 13 radnych Gminnej Rady Seniorów. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy, witając przybyłych radnych, a także przybyłych gości: kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka. W dalszej części Wójt Gminy podał zasadność powołania takiego gremium w naszej Gminie, uzasadniając to m. in. wolą wsłuchania się władz samorządu w potrzeby senioróws, a także zauważalną tendencją demograficzną „starzenia się” społeczności Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Kolejno radni Gminnej Rady Seniorów złożyli ślubowanie, według roty:

Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz interesem mieszkańców, dla dobra i pomyślności środowiska seniorów oraz Gminy Lipnica Wielka”.

Następnie przystąpiono do wyboru władz Gminnej Rady Seniorów: na Przewodniczącego Rady wybrano p. Franciszka Sojkę, na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano p. Ignacego Mikłusiaka, zaś na Sekretarza Rady p. Danutę Paplaczyk. Od tej chwili sesję Rady prowadził nowo wybrany przewodniczący – p. Franciszek Sojka. Wybrani członkowie władz Gminnej Rady Seniorów w swoich przemówieniach podziękowali za wybór do władz, udzielony kredyt zaufania i zadeklarowali swoją pracę na rzecz Rady.

Kolejno p. Grażyna Lach – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała informacje o działaniach i inicjatywach podejmowanych na rzecz seniorów w naszej Gminie, a Wójt Gminy przekazał szereg informacji i danych o podejmowanych inwestycjach. W dyskusji radni poruszyli w szczególności problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, w tym niewłaściwe zachowania dotyczące wyrzucania śmieci do rzeki, czy też spalania w piecach śmieci, co powoduje odwleczone w czasie problemy zdrowotne.

Kolejne spotkania Gminnej Rady Seniorów zaplanowano w drugiej połowie października bieżącego roku.

Gminną Radę Seniorów w naszym samorządzie tworzą Panie i Panowie: Maria Barnaś, Wilma Bodzioch, Halina Janowiak, Jolanta Karkoszka, Maria Karkoszka, Wiktor Kramarz, Jadwiga Kucek, Emilia Kuliga, Jan Leśniewski, Ignacy Mikłusiak, Danuta Paplaczyk, Władysław Saletra i Franciszek Sojka.

Drukuj stronę Drukuj stronę