Sesja Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 20 czerwca 2024 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej w 2023 roku. Planowane kierunki działalności SPZOZ w roku 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2023 .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny zasobów społecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023.
 11. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2023:
 1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
 2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2023.
 3. Rozpatrzenie:
 1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2023 rok;
 2. Sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2023 rok;
 3. Uchwały Nr S.O.VIII.423.2.2024 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka na dzień 31 grudnia 2023 r.
 4. Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
 5. Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 maja 2024 roku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok;
 6. Uchwały Nr S.O.VIII.424.10.2024 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2023 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego w Zubrzycy Górnej;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kiczory w gminie Lipnica Wielka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lipnicy Wielkiej w gminie Lipnica Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zasady przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych rady Gminy Lipnica Wielka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipnica Wielka
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.

Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Drukuj stronę Drukuj stronę