III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych

Regulamin

I. Miejsce i czas przeprowadzenia III Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych

 1. Miejsce: Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej
 2. Termin: 14.01.2022 r. (piątek)
 3. Czas rozpoczęcia: godz. 9:00

II. Cele

 1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.
 2. Wyłonienie najlepszych uczestników pod względem artystycznym

III. Uczestnicy

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

soliści:

– dzieci 3 – 4 lat,

– dzieci 5 lat,

– dzieci 6 lat.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę, w zależności od własnego uznania. Mile widziane pastorałki związane z regionem Orawy.
 2. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania świątecznych piosenek.
 3. Dojazd uczestników na konkurs we własnym zakresie.
 4. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik:
 5. akceptuje fakt, że z konkursu zostanie przygotowana wizualizacja zdjęciowa zamieszczona na stronie internetowej organizatorów,
 6. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i go akceptuje.
 7. Zgłoszenia przyjmowane są do 10.01. 2022 na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w Gminnym Centrum Kultury (kultura@lipnicawielka.pl) lub w Przedszkolu Bajowa Kraina (patrycjawojtusiak@wp.pl)

V. Ocena

 1. W celu oceny prezentowanych występów powołana zostanie przez Organizatorów Komisja Konkursowa, która dokona oceny wg ustalonych przez siebie kryteriów w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny i niezaskarżalny.
 2. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

– czystość śpiewu i wyrazistość wykonywanego tekstu,

– dobór repertuaru do wieku wykonawcy/wykonawców,

– stopień trudności wykonywanego utworu,

– strój,

– ogólny poziom artystyczny.

VI. Uwagi końcowe

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w celu umieszczenia jej na stronie organizatorów
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku oraz danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii na stronie  organizatorów oraz w prasie lokalnej.

VI. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Przedszkole Bajkowa Kraina w Lipnica Wielkiej

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą: Lipnica Wielka 521, 34-483 Lipnica Wielka, adres e-mail: kultura@lipnicawielka.pl, tel. 18/26-346-38 oraz Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” Patrycja Kudzia z siedzibą Lipnica Wielka 209, 34-483 Lipnica Wielka ,adres e-mail: patrycjawojtusiak@wp.pl
 • W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych GCK wysyłając e-mail na adres iodo.public@gmail.com lub wysyłając korespondencje listowną na adres Gminnego Centrum Kultury
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jednolity: Dz.U. 2017 roku, poz. 862 ze zm.); art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową Administratora, na której opublikowany zostanie artykuł (fotorelacja) z przeprowadzonego Konkursu.
 • Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 5 lat licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.
 • Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
 • Każdy z Uczestników (rodzic lub opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursu.
 • Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych. 
Drukuj stronę Drukuj stronę