Informacja dla mieszkańców Gminy Lipnica Wielka dot. wywozu gnojowicy

Uprzejmie informujemy, że wywóz gnojowicy na terenie gminy Lipnica Wielka odbywać się będzie
do 30 listopada 2021r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
(Dz. U. poz. 243).

https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/aktualne-przepisy-dotyczace-terminow-nawozenia-pol-oraz-koszt-wywozu-gnojowicy-w-lipnicy-wielkiej/.

Ponadto informujemy, że usługa wywozu gnojowicy nie jest zadaniem własnym gminy – ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

W związku z powyższym od 01.12.2021 gmina nie będzie świadczyła usługi z tego
zakresu. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych będzie realizowane w dalszym ciągu, na dotychczasowych zasadach.

Drukuj stronę Drukuj stronę