Informacja o XXIX Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 26 kwietnia 2021 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej w 2020 roku. Planowane kierunki działalności SPZOZ w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Klubu Integracji Społecznej w Lipnicy Wielkiej i powierzenia jego prowadzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka za 2020 roku z realizacji Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Podjęcia uchwały w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy dla placu położonego we wsi Lipnica Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę