Informacja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drodzy Mieszkańcy!


Zgodnie z Uchwałą nr XXV/167/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. podstawowa miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł od jednego mieszkańca.
Biorąc pod uwagę wzrost stawki, ustalono dwie możliwości zwolnienia w części z tej opłaty:

  1. Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł dla każdej zadeklarowanej osoby.
  2. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietna, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 1,00 zł dla każdej zadeklarowanej osoby posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny.
    W związku z powyższym informujemy, że właściciele nieruchomości którzy jeszcze nie korzystają a mogą skorzystać ze zwolnień, muszą złożyć nową deklarację o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku osób korzystających z obydwu zwolnień, stawka końcowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca za miesiąc wynosi 23 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/168/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określa się wzór :


Informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Urzędzie Gminy:


za pośrednictwem skrzynki e-PUAP;
za pośrednictwem skrzynki podawczej obok drzwi wejściowych do Urzędu Gminy (od strony drogi powiatowej);
po przesłaniu listownym na adres Urzędu.

Drukuj stronę Drukuj stronę