Inwestycje w 2019 r.

Remont drogi „Do Młynarczyka”

Droga została zrealizowana dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Po opracowaniu dokumentacji projektowej wiosną 2019 roku, wykonano na odcinku 820 metrów drogi nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 3 metrów, z poboczami tłuczniowymi o szerokości 40 cm. 

Wartość robót – 464.864,85 zł (Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 280.174,00 zł).

Remont drogi „Za dzwonnicą” wraz z przepustem

Zrealizowano remont 550 metrów drogi wraz z generalnym remontem przepustu w jej ciągu. W ramach prac wykonano na odcinku 550 metrów drogi nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 3 metrów, z poboczami tłuczniowymi o szerokości 40 cm oraz wyremontowano przepust w km 0 + 722 – 0 + 742.

Wartość robót – 420.471,69 zł (Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 228.227,00 zł).

Wieża widokowa na Marysinej Polanie

Budowa punktu odpoczynku z wieżą widokową na terenie gminy Lipnica Wielka w ramach mikroprojektu „Wędrujemy przez granice”. Na „Marysinej Polanie” powstała wysoka na 12 metrów drewniana wieża widokowa z infrastrukturą towarzyszącą. Jej położenie sprawia, że można z niej podziwiać panoramę Tatr, Babiej Góry oraz Jeziora Orawskiego. 

Koszt inwestycji – 221.400 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków UE[1].

Miejsce odpoczynku na stadionie sportowym 

Wykonanie wiaty z grillem na działce ewidencyjnej 9226 w Lipnicy Wielkiej, grilla na działce ewidencyjnej 14744 w Lipnicy Wielkiej; 4 stołów do gry w piłkarzyki oraz wykonanie oznakowania na działce 9391 w Lipnicy Wielkiej – 414,33 zł.

 • Pozostałe inwestycje drogowe

 

 1. Przebudowa drogi rolniczej na działce 19141 w Lipnicy Wielkiej – Murowanica – na odcinku 148 mb, szerokość jezdni asfaltowej 3,00 m, pobocza szerokości 2*0,50m z destruktu skropionego emulsją i grysami. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt inwestycji – 66.780,55 zł (dofinansowanie: 30.000,00 zł)
 2. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 12815 w Lipnicy Wielkiej – Centrum na odcinku 112 mb, szerokość jezdni asfaltowej 2,50 m, pobocza szerokości 2*0,30 m z destruktu skropionego emulsją i grysami. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 44.463,88 zł.
 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 9127 w Lipnicy Wielkiej – Centrum na odcinku 120 mb,   szerokość jezdni asfaltowej 2,80 m, pobocza szerokości 2*0,30m z destruktu skropionego emulsją i grysami. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 76.570,98 zł.
 4. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 8922 w Lipnicy Wielkiej – Centrum, na odcinku 16 mb, szerokość jezdni asfaltowej 3,00 m, pobocza szerokości 2*0,50m z destruktu skropionego emulsją i grysami. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 10.461,50 zł.
 5. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 8627 w Lipnicy Wielkiej – Centrum na odcinku 150 mb szerokość jezdni asfaltowej 3,00 m, pobocza szerokości 2*0,50m z destruktu skropionego emulsją i grysami. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 82.244,69 zł.
 6. Wykonanie remontu odwodnienia drogi gminnej u Kudzi nr ewid. 8697 w Lipnicy Wielkiej – Centrum. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji: 21.684,90 zł.
 7. Wykonanie remontu dróg gminnych Centrum – Zawodzie nr ewid. 8965 i 8995  w Lipnicy Wielkiej. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 39.360,00 zł.
 8. Wykonanie remontu odwodnienia wraz z remontem nawierzchni – w Lipnicy Wielkiej – Centrum – droga „Na Trzecinę”. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 29.766,00 zł.
 9. Przebudowa drogi rolniczej na działce 6006 w Lipnicy Wielkiej – Skoczyki – na odcinku 380 mb, szerokość jezdni asfaltowej 3,00 m, pobocza szerokości 2*0,50m z destruktu skropionego emulsją i grysami. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt inwestycji – 156.166,25 zł (dofinansowanie – 71.473,00 zł)
 10. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 5984 w Lipnicy Wielkiej – Skoczyki – na odcinku 53 mb szerokość jezdni asfaltowej 3,00 m, pobocza szerokości 2*0,50m z destruktu skropionego emulsją i grysami. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 31.581,33 zł.
 11. Montaż korytek ściekowych głębokich wzdłuż drogi gminnej nr ewid. 4593 w sołectwie Skoczyki (200 szt. korytek). Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 24.501,60 zł.
 12. Przebudowy drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 3352 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce – etap II,  o długości 15 metrów i szerokości 3 m, w km 0+080-0+095,  zakres robót: – roboty pomiarowe, roboty ziemne,  montaż kraty ściekowej na korytkach, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy ścieralnej itp.. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 17.997,98 zł.
 13. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 3352 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce na odcinku 80 mb, szerokość jezdni asfaltowej 3,00 m, w poboczu korytka betonowe obustronnie 50*30*50 cm, na zjazdach kraty D400 na ławie betonowej. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Koszt inwestycji – 74.197,30 zł.
 14. Rozbudowa remizy OSP Lipnica Wielka – Murowanica – etap 1. W ramach inwestycji wykonano nadbudowę i powiększenie istniejącego garażu. W ramach inwestycji wykonano również ogrodzenie i położono kostkę wokół budynku. Całkowity koszt inwestycji – 116 101,13 zł (Dotacja z UMWM – 47.556,00 zł oraz dofinansowanie z OSP Lipnica Wielka – Murowanica – 20.000,00 zł).
 15. Wykonanie na kompleksie Amfiteatr – Stadion schodów betonowych, barierek na schodach, dostawa i montaż piłko-chwytów; wykonanie chodnika z kostki brukowej; wykonanie i montaż furtki – 290,34 zł.
 16. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na działce ewidencyjnej nr 12234 oraz 12736 wraz z przyłączami. Zakup stopni sprężających na oczyszczalnie ścieków – 41 117,46 zł.
 17. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Remizy OSP Lipnica Wielka – Przywarówka. Wymiana obejmowała instalację kotła na eko groszek wraz osprzętem – 21 100,00 zł