Inwestycje

Priorytetem władz samorządu Lipnicy Wielkiej jest jej zrównoważony rozwój. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są inwestycje prowadzone w sposób bardzo przemyślany. Ważnym jest, aby zapewnić godne warunki życia mieszkańcom gminy jak również stworzyć warunki do rozwoju gospodarki – zwłaszcza turystyki. Podobnie było w roku 2019, w którym przeprowadzono bardzo wiele inwestycji zarówno w infrastrukturę techniczną służącą mieszkańcom jak również poczyniono starania do rozwoju elementów infrastruktury turystycznej.