Konkurs na Orawski podcast historyczny pt. Orawska Historia

Konkurs na Orawski podcast historyczny pt. Orawska Historia

Podcasty historyczne to świetna sprawa, a osoby, które twierdzą, że historia to nuda, są w błędzie. Mając do czynienia z prawdziwymi pasjonatami, którzy potrafią opowiadać o przeszłości z  przejęciem, od razu patrzymy na historię życzliwszym okiem. I tak jest z podcastami. Jeśli podcaster zbuduje opowieść pełną akcji, tajemnic i ciekawostek, trudno będzie znaleźć słuchacza, który zdoła się od niej oderwać.

Podcast to świetny sposób na uprzyjemnienie sobie czasu podczas nużących czynności. Skoro więc historia pisze najlepsze scenariusze, my opowiedzmy historię pisaną przez najlepsze orawskie podcasty historyczne.

Zapraszamy pasjonatów historii Orawy w każdym wieku do udziału w Historycznym – Napisz swój podcast historyczny, a my go nagramy!

Napisz podcast historyczny, który będzie dotyczył wybranej dowolnie przez Ciebie postaci, miejsca lub wydarzenia historycznego z dziejów Orawy. Pamiętaj, Twój wpis – podcast – ma liczyć maksymalnie – do 800 słów.

Kategorie wiekowe:

kategoria kl. VI-VIII SP

kategoria kl. szkoła średnia

Kategoria: dorośli

Zasady są niezwykle proste!

Etap 1. Dla szkół podstawowych proponuje się poprzedzić konkurs warsztatami podcastu, aby dzieci zaznajomić ze specyfiką tej formy publikacji:

  • W szkołach podstawowych nauczyciel przeprowadza warsztaty podcastu, wprowadzając uczestników w tematykę, formę przekazu, specyfikę podcastów i ich rolę w dzisiejszym świecie oraz edukacji; warsztaty będą udokumentowane w formie zdjęciowej (przekazane do organizatora); na warsztatach nauczyciel wspiera merytorycznie przy doborze tematów; Zaleca się przeprowadzenie warsztatów w luźnej formie, prowadzonych poza salą lekcyjną, z wykorzystaniem potencjału indywidualnych talentów.
  • WAŻNA UWAGA: szkoła, z której wpłynie na konkurs najwięcej prac zostanie SPECJALNIE NAGRODZONA

Etap 2. Wybieramy postać, miejsce lub wydarzenie z dziejów Orawy. Nie zapomnijmy, że rok 2024 jest w gminie Lipnica Wielka ogłoszony rokiem Orawskich Ojców Niepodległości w ramach zakończenia 100. Rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski „Orawa z Niepodległą”

Etap 3. Piszemy interesujący podcast w wersji world (do 800 słów) – zgłoszenia mogą być indywidualne bądź grupowe.

  • Utwór należy podpisać tylko i wyłącznie pseudonimem oraz kategorią wiekową i włożyć do koperty. W drugiej, zaklejonej kopercie z pseudonimem na wierzchu należy umieścić – imię, nazwisko, wiek, szkoła, adres, kontakt. Zaklejoną kopertę z danymi należy dołączyć do utworu i wysłać lub dostarczyć w terminie do 14 czerwca 2024 r. na adres:
  1. Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej 34-483 Lipnica Wielka 521

Etap 4. Powołana przez organizatora komisja dokonuje oceny nadesłanych prac, a najlepsze podcasty zostają nagrane przez ich autorów przy użyciu profesjonalnego sprzętu zapewnionego przez organizatora i umieszczone w sieci (jest to jednocześnie dodatkowa nagroda w konkursie).

Etap 5. W blasku fleszów odbieramy cenne nagrody za swój podcast (dla nagrodzonych, najlepszych podcastów)

Działaj w @!

Bądź aktywny w wirtualnym świecie! Nie zwlekaj!

Poczytaj, przemyśl temat i napisz podcast.

Postanowienia ogólne

§ 1

1) Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Grupa robocza Orawa2024, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Wielkiej, a koordynatorkami: Karolina Kowalczyk i Renata Martyniak ze Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie. Realizacja Konkursu i nagrody finansowane są ze środków organizatorów.

2) Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie „Orawskie Inicjatywy Edukacyjne”.

3) Konkurs ma charakter cykliczny i organizowany jest raz w roku, począwszy od roku 2024.

4) Celem Konkursu jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych oraz stworzenie dostępnej online mediateki oraz promowanie wartości kulturowych i patriotycznych regionu.

4) W edycji 2024 celem konkursu jest spopularyzowanie historii Orawy, a także dotarcie do szerszego grona odbiorców za pośrednictwem kanałów społecznościowych.

6) Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych.

7) Oceny zgłoszonych podcastów dokona komisja, w której skład wejdą niezależni eksperci zaproszeni przez Organizatora.

Zasady konkursu

§ 2

1) Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest napisanie i przesłanie pracy konkursowej.

2) Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych.

3) Najlepsze podcasty zostaną nagrane i nagrodzone.

4) Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie, udziela Organizatorom niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie podcastu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.U.2021.1062 t.j. ze zm.).

5) Uczestnik Konkursu, wysyłając zgłoszenie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, pełna nazwa szkoły, nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres szkoły i jej adres e-mail. Dane są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

6) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do końca czerwca 2024 r. na stronie internetowej Organizatorów

Wyniki Konkursu, wybór laureatów

§ 3

1) Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy, których podcasty zostaną ocenione przez komisję najwyżej.

2) W ocenie zgłoszonych podcastów komisja bierze pod uwagę takie kryteria jak:

a) interesujący sposób przedstawienia;

b) tematykę;

c) wartość merytoryczną.

3) Komisja działa niezależnie, decyzja o zakwalifikowaniu podcastu do grona laureatów jest ostateczna i nie podlega weryfikacji, uczestnikom nie przysługuje droga odwoławcza.

4) Wyróżnione podcasty również zostaną opublikowane w sieci, co stanowi dodatkową nagrodę.

5) Przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tzn. imienia i nazwiska, miejscowości (klasy i Szkoły) oraz wizerunku mojego / mojego dziecka w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka oraz innych materiałach promocyjnych w ramach organizowanego konkursu (w tym publikacjach).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym czasie.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638;

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com

3) Dane osobowe dorosłego / dziecka przekazane przez Panią/Pana w zgodzie będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza;

5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;

7) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Drukuj stronę Drukuj stronę