Konkurs „Na Orawsko Bojke”

Trzecia edycja Konkursu „Na Orawsko Bojke”

Już po raz trzeci zapraszamy serdecznie do udziału w literackim konkursie „Na Orawsko Bojke”.

Poniżej prezentujemy regulamin konkursu. Zgłoszenia do końca grudnia 2022.

Regulamin konkursu „Na Orawsko Bojke”


1. Organizatorzy

Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipnica Wielka

Karolina Kowalczyk wraz z Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Stanisława Kucek wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Lipnicy Wielkiej

Janina Karkoszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy

Emilia Karlak wraz ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Lipnicy Wielkiej – Skoczykach


ogłaszają trzecią edycję gwarowego konkursu literackiego Na Orawsko Bojke” (napisanie autorskiej bajki, baśni lub legendy w gwarze orawskiej)


2. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 klasa, 7-8 klasa), uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe.


3. Podstawowe Zasady

1. Do konkursu można zgłaszać utwory własne oparte na konwencji baśni, bajki lub legendy

2. Utwory mają mieć narrację typową dla tych gatunków

3. Utwory muszą być napisane w garze orawskiej i odnosić się do realiów, kultury, historii, folkloru, tożsamości Orawy.

4. Utwory muszą być oryginalne i autorskie oraz samodzielne. Wszystkie prace kopiowane z sieci będą dyskwalifikowane.

5. Ocenie konkursowej podlegają jedynie utwory nowe, dotychczas nigdzie niepublikowane.

6. Utwory powinny być napisane czcionką Arial rozmiar 12 z interlinią 1,5

7. Prace należy napisać na komputerze.

8. Uczestnicy mogą złożyć nie więcej niż 1 tekst.

9. Utwór należy podpisać tylko i wyłącznie pseudonimem oraz kategorią wiekową i włożyć do koperty. W drugiej, zaklejonej kopercie z pseudonimem na wierzchu należy umieścić – imię, nazwisko, wiek, szkoła, adres, kontakt. Zaklejoną kopertę z danymi należy dołączyć do utworu i wysłać lub dostarczyć w terminie do końca grudnia 2022 r. na adres:

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

34-483 Lipnica Wielka 521


4. Ocena

1. Powołane przez organizatora Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:

– umiejętność zastosowania konwencji bajki, baśni i legendy,

– oryginalność pomysłu

– poprawność gwarową

2. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników.

3. Celem Konkursu jest promocja języka polskiego, gwary, kultury (zwyczajów) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.mieszkancy.lipnicawielka.pl

5. Organizator ma prawo do publikowania prac konkursowych w celach promocyjnych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w Konkursie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Przystępując do niniejszego konkursu uczestnik jednocześnie akceptuje Klauzule dot. danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tzn. imienia i nazwiska, miejscowości (klasy i Szkoły) oraz wizerunku mojego / mojego dziecka w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka oraz innych materiałach promocyjnych w ramach organizowanego konkursu (w tym publikacjach).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym czasie.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638;

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com

3) Dane osobowe dorosłego / dziecka przekazane przez Panią/Pana w zgodzie będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza;

5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;

7) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Drukuj stronę Drukuj stronę