L Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję L Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 23 czerwca 2023 roku (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej w 2022 roku. Planowane kierunki działalności SPZOZ w roku 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2022.
 7. Uchwała w sprawie: przyjęcia „Gminnego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Lipnica Wielka do roku 2030”.
 8. Uchwała w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Lipnica Wielka na lata 2022-2028”.
 9. Uchwała w sprawie: w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w przedszkolu oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnicy Wielkiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wykonywania przez Gminę Lipnica Wielka działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu) dla użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Lipnica Wielka a Gminą Potęgowo.
 14. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2022:
 1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
 2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2022.
 3. Rozpatrzenie:
 1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2022 rok;
 2. sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2022 rok;
 3. Uchwały Nr S.O.IV.423.20.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka na dzień 31 grudnia 2022 roku.
 4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
 5. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 11 marca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok;
 6. Uchwały Nr S.O.X.424.8.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie Sesji.

Protokół z XLIX posiedzenia Rady Gminy, Strategia Rozwoju Gminy oraz Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dostępne są w biurze Rady Gminy.

Raport o stanie Gminy dostępny jest biurze Rady, a także w BIP Gminy Lipnica Wielka.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.

Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Drukuj stronę Drukuj stronę