Medal św. Łukasza dla profesora Tadeusza Trajdosa i redaktora Ryszarda Remiszewskiego

W czasie promocji książki „Orawskie zamyślenie”, w dniu 4 czerwca 2022 roku, osobnym, bardzo wzruszającym punktem wieczoru było wręczenie przez Wójta Mateusza Lichosyta Medalu św. Łukasza – Zasłużony dla Wielkolipnickiej Gminy Profesorowi Tadeuszowi Trajdosowi i Redaktorowi Ryszardowi Remiszewskiemu.

Laudację odczytał Sekretarz Gminy Jan Kuliga. Wyróżnieni tym najwyższym gminnym odznaczeniem niezwykle ciepło i emocjonalnie wspominali o swoich związkach z Lipnicą, o pracy redakcyjnej, naukowej, społecznej nie tylko dla naszej gminy, ale całej Orawy.

Laudacja na cześć profesora Tadeusza Mikołaja Trajdosa z okazji przyznania Medalu św. Łukasza – Zasłużony dla Wielkolipnickiej Gminy

Tadeusz Mikołaj Trajdos – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Instytutu Historii PAN, historyk i historyk sztuki, ze specjalizacjami: historia Kościoła, historia kultury, mediewistyka. Związany naukowo w wieloma uczelniami: WSP w Siedlcach, Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW), UW w Warszawie, MWSHP w Łowiczu, PPWSZ w Nowym Targu.
Główne zainteresowania badawcze to życie religijne i dzieje Kościoła na ziemiach wschodnich Korony Królestwa Polskiego i na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego; historia osadnictwa, kultura i dzieje kościelne na Spiszu i Orawie; społeczne i religijne dzieje południowej Sądecczyzny – dawnego dominium muszyńskiego.
Autor prawie pół tysiąca publikacji: książek: Kościół Katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1983); Zamagurze Spiskie, fenomen przetrwania polskości (1990); Szkice z dziejów Zamagurza (1991);
Prace o tematyce orawskiej to blisko 100 pozycji, wiele pionierskich artykułów i przyczynków w „Orawie”.
Pan Profesor od kilkudziesięciu już lat prowadzi badania dotyczące dziejów parafii orawskich i orawskich wsi, osadnictwa na Górnej Orawie, trudnego procesu przyłączenia części Górnej Orawy do Polski i wielu innych tematów. Efektem jego naukowych kwerend w archiwach i studiów w terenie jest ogromna liczba artykułów i opracowań książkowych m.in. dotyczących: parafii w Orawce, wsi Chyżne, Podszkla, Piekielnik, Zubrzycy Górnej, Lipnicy Wielkiej, Podsarnia i Harkabuza, Jabłonki, zagadnień związanych z najdawniejszymi dziejami rodów orawskich: Bukowińskich, Wilczków i Moniaków.
Członek Towarzystwa Przyjaciół Orawy (od 1989 r.), wiceprezes TPO 1992-2002, członek Redakcji periodyku „Orawa”. Założyciel i przewodniczący Komitetu założycielskiego Związku Polskiego Spisza, 1990, pomysłodawca jego nazwy i koncepcji działania, autor pierwszego statutu, członek Zarządu ZPS 1990-1998. Od 2015 r. członek honorowy ZPS.
Profesor Tadeusz Trajdos był organizatorem i projektodawcą działalności Rady Muzealnej Muzeum Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej w 1993 r. i jej przewodniczący 1994-2000 i 2008-2012; oraz wiceprzewodniczącym i członkiem tego organu doradczego w latach 2013 – do dzisiaj. Jest twórcą muzealnego periodyku naukowego „Rocznik Orawski” i jego pierwszym redaktorem w latach 1997-2001.
Jest pomysłodawcą i realizatorem pełnej inwentaryzacji figur przydrożnych na Orawie. Uwieńczeniem tych trwających przeszło 25 lat prac była książka „Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski” (2016, 2020).


Laudacja na cześć Redaktora Ryszarda Remiszewskiego z okazji przyznania Medalu św. Łukasza – Zasłużony dla Wielkolipnickiej Gminy

Ryszard M. Remiszewski, wydawca, dziennikarz i publicysta zajmujący się historią i kulturą Podtatrza, szczególnie Orawy, Spisza i Pienin.
Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Od wielu lat pracuje społecznie na polu pisarstwa i edytorstwa publikacji związanych z polskimi górami.
Od lat 80. XX wieku bardzo blisko związany z Orawą i Lipnicą Wielką. Jeden z założycieli Kręgu Przyjaciół Orawy i Spisza im. Tomasza Nowalnickiego. Udziela się społecznie także w innych organizacjach: w Towarzystwie Ochrony Tatr, Towarzystwie Przyjaciół Orawy, Towarzystwie Karpackim, Związku Polskiego Spisza. Przemierzył i opisał wiele orawskich szlaków, często nieznanych, czy zapomnianych. W Polsce Promuje Orawę jako miejsce niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju dla turystów. Według jego scenariusza ukazało się kilka filmów o Orawie. Autor wielu cennych publikacji z zakresu turystyki górskiej, historii i tradycji Orawy. Publikował m.in. w „Wierchach”, „Markowych Szczawinach”, „Pracach Babiogórskich”, „Harnasiu”, „Orawie”, „Roczniku Orawskim”, „Dzienniku Polskim”, „Mojej Orawie”. Jest autorem ponad 20 książek tematycznie związanych z górami.
Jako redaktor i edyter Ryszard Remiszewski ma na swoim koncie ponad sto kilkadziesiąt pozycji książkowych, wiele z nich dotyczy Orawy. Wartościowe są jego teksty o Piotrze Borowym, innych działaczach niepodległościowych i społecznych na Orawie. Opracował i redagował wszystkie tomiki wierszy Emila Kowalczyka. Redaktor naczelny i wydawca „Prac Pienińskich”, przewodniczący Rady i kustosz szczawnickiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach. Członek redakcji i stały współpracownik wielu pism specjalistycznych. Przez lata bezinteresownej pracy dla ocalenia orawskiej kultury i historii pozyskał szacunek wielu Orawian i lipniczan.

fot. Monika Świdroń

Drukuj stronę Drukuj stronę