Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Lipnica Wielka informuje, że w dniu 22.05.2024 roku STOWARZYSZENIE GDZIE DWÓCH ALBO TRZECH złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Orawskie Rodzinne Spotkanie Rekreacyjne”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy – każdy w terminie do dnia 05 czerwca 2024 r., może zgłosić swoje uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, drogą elektroniczną na adres: gmina@lipnicawielka.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka.

Załączniki:

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego

Drukuj stronę Drukuj stronę