Orawski Przegląd Kolędniczy – regulamin

R e g u l a m i n

ORAWSKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘDNICZEGOORGANIZATORZY:

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

I CELE PRZEGLĄDU:

 1. Kultywowanie ludowej tradycji kolędowania na Orawie i jej upowszechnianie.
 2. Ukazanie zwyczajów i obrzędów kolędowania jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej.
 3. Konfrontacja zespołów kolędniczych działających na terenie Orawy.
 4. Wyłonienie najlepszych artystycznie i merytorycznie dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup kolędniczych z terenu Orawy.

II ZASADY OGÓLNE:

 1. W konkursie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z całego terenu Orawy, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.
 2. Prezentowany przez grupy programmusi odzwierciedlać tradycje kolędowania regionu Orawy.
 3. Przegląd odbywać się będzie w Sali Domu Ludowego Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej w dniu 18 stycznia 2022 r. od godziny 15.00
 4. Przegląd przeprowadzony będzie w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 • grupy dziecięce (7 – 13 lat),
 • grupy młodzieżowe (14 – 17 lat),
 • grupy dorosłe (od 18 lat).
 • Czas występu poszczególnych zespołów powinien wynosić:

– grupy dziecięce i młodzieżowe – do 10 minut

– grupy dorosłe – do 15 minut

– przy szopce lalkowej – do 20 minut

5. Zespoły nie powinny prezentować tzw. „jasełek” stanowiących swoistą formę inscenizacji teatralnych, wychodzących poza tradycyjne formy kolędowania.

6. Zgodnie z tradycją w grupach kolędniczych mogą występować wyłącznie chłopcy i mężczyźni. Dotyczy to również towarzyszących muzyk.

7. Grupy kolędnicze winny występować we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadać rekwizyty z tradycyjnych materiałów.

8. Przedstawiany program oraz instrumenty towarzyszące śpiewom winny odzwierciedlać tradycje kolędowania na Orawie. Szczególnie pożądany jest – w zależności od widowiska – śpiew starych, ludowych kolęd i pastorałek. W przypadku, gdy grupie kolędniczej towarzyszy muzyka, winna ona składać się z tradycyjnych instrumentów regionu Orawy.

9. Najlepsze grupy zostaną wytypowane do dalszego etapu: Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu, a grupa dorosła do Przeglądu Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej.

10. Laureaci tegorocznego Przeglądu będą mogli być zakwalifikowani na przyszłoroczny Przegląd pod warunkiem przygotowania innej formy widowiska.

III OCENA PRZEGLĄDU:

 1. Do oceny prezentowanych programów powołana zostanie przez organizatorów Komisja Artystyczna.
 2. Komisja Artystyczna dokona oceny według ustalonych przez siebie kryteriów, w oparciu o niniejszy regulamin.
 3. Najlepsze grupy wskazane przez Komisję Artystyczną, otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe, w zależności od posiadanych środków. Wszystkie grupy otrzymają dyplomy.
 4. Jury może dokonać również i wyróżnić najciekawsze postaci przeglądu oraz prezentowane przez grupy najbardziej interesujące, autentyczne rekwizyty itp.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

IV ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Grupy kolędnicze zgodnie z tradycją powinny być nieliczne /do 8 osób/. W/w zastrzeżenie nie obejmuje instrumentalistów towarzyszącym grupom.
 2. Koszty dojazdu grup na przegląd pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie.
 3. Koniecznym warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia grupy na adres: Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka 521, 34-483 Lipnica Wielka do dnia 10 stycznia 2022 r.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przedstawionych programów na taśmie DVD i zdjęciach fotograficznych.
 3. Wszystkie grupy w dniu przyjazdu muszą dostarczyć organizatorom wykaz osób potwierdzony własnoręcznymi podpisami lub pieczęcią instytucji delegującej.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej pod nr tel.: 18 26 346 38
Drukuj stronę Drukuj stronę