Preferencyjny zakup węgla w Gminie Lipnica Wielka w roku 2023

Informujemy, iż do dnia 31 grudnia 2022 roku do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej wpłynęło ponad 400 wniosków o zakup węgla po cenach preferencyjnych, w łącznej ilości 551 ton. Gmina zaakceptowała i zakontraktowała zakup 432 ton węgla, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Polską Grupę Górniczą. Do końca grudnia do gminy dostarczono jednak jedynie 361,5 tony węgla. Do realizacji zapotrzebowania ze złożonych w 2022 roku wniosków zabrakło blisko 190 ton węgla. Zatem z przyczyn niezależnych od Gminy nie było możliwości dostarczenia węgla wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli wnioski w 2022 roku.

Gmina Lipnica Wielka przystąpiła także do preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców w roku 2023. Z otrzymanych już dostaw w pierwszej kolejności realizowane są wnioski mieszkańców z 2022 roku.

Od dnia 23 stycznia rozpoczynamy przyjmowanie od mieszańców wniosków na zakup węgla ekogroszku lub węgla orzech – takie bowiem sortymenty dla Gminy zostały zaproponowane w roku 2023 przez Polską Grupę Górniczą.

Od dnia 23 stycznia 2023 r. można składać wnioski na zakup węgla w 2023 roku po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych, przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lipnica Wielka. W sezonie grzewczym 2022/2023 gospodarstwo domowe może kupić na preferencyjnych warunkach 3,0 tony węgla. Jeśli dane gospodarstwo złożyło wniosek na okres do 31.12.2022 roku, ale nie wykorzystało całego limitu 1,5 tony, to jego pozostałą część można wykorzystać w okresie grzewczym od 1 stycznia 2023 roku.

Wzór wniosku można będzie pobrać:

  1. w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka pokój nr 2 lub
  2. ze strony internetowej Urzędu Gminy – wzór do pobrania poniżej.

Sposób złożenia wniosku:

  • w dniach od 23 stycznia do 24 stycznia b.r. (tj. poniedziałek i wtorek) w budynku Domu Ludowego w godzinach pracy Urzędu.

Po tym terminie wnioski będzie można złożyć:

  • w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy, 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego), 
  • za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel,
  • przesłać wypełniony wniosek drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego. Dla ułatwienia realizacji zadania prosimy, aby wniosek składały te same osoby z gospodarstw domowych, które złożyły go w roku 2022.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

Wniosek o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 53 100 51.

Do pobrania elektronicznie: 

Podstawa prawna działania:

Dostępność węgla dla wnioskodawców uzależniona będzie od wielkości jego dostaw ze strony Polskiej Grupy Górniczej.

Uwaga!

Złożenie wniosku o zakup węgla nie jest równoznaczne z gwarancją jego zakupu!

Drukuj stronę Drukuj stronę