Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej – zgłaszanie kandydatów

W dniach od 25 sierpnia do 4 września b.r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej.

Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście.

Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. 

Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej – wzór zgłoszenia określa załącznik poniżej.

Do zgłoszenia załącza się:

  1. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym – wzór poniżej;
  2. zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych – wzór poniżej;
  3. listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie – wzór poniżej;
  4. pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz datę urodzenia i pesel osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym

Drukuj stronę Drukuj stronę