Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 – 15.

Informujemy, że w poniedziałek 7 marca 2022 r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 – 15. Z projektem tym, jak również z prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać się można do 4 kwietnia 2022 r. wchodząc na stronę biuletynu informacji publicznej (BIP) Urzędu Gminy Lipnica Wielka – https://bip.malopolska.pl/glipnicawielka,a,2071646,wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lip.html – gdzie można pobrać m.in. część tekstową i graficzną projektowanego planu, jak również w formie stacjonarnej poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem metyrotycznym w pokoju nr 5 Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

UWAGA! Przedmiotowy projekt MPZP i POŚ obejmuje tylko i wyłączenie tereny usługowe zaznaczone na dołączonej grafice. Nie dotyczy on terenów budowlanych.

Drukuj stronę Drukuj stronę