XIX Gminny Konkurs Szopek i Ozdób Bożonarodzeniowych

REGULAMIN

XIX Gminnego Konkursu Szopek i Ozdób Bożonarodzeniowych

Organizatorzy:

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

Cele konkursu:

1. Zachowanie tradycji wykonywania szopek i ozdób bożonarodzeniowych.

2. Prezentacja szopki jako elementu kultury orawskiej, chrześcijańskiej i narodowej.

3. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

4. Rozwijanie zainteresowań tradycjami bożonarodzeniowymi.

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

6. Prezentowanie osiągnięć artystycznych.

7. Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych – wykonawców indywidualnych lub zespołowych. Obejmuje pięć grup wiekowych:

1. Uczniowie klas: 0 – III oraz przedszkolaki,

2. Uczniowie szkoły podstawowej klas: IV – VI,

3. Uczniowie szkoły podstawowej klas: VII – VIII

4. Dorośli (w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych)

5. Prace wspólne (różne kategorie wiekowe), w tym prace rodzinne

Warunki:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej w formie przestrzennej pracy plastycznej lub płaskorzeźby lub wykonanie innych ozdób bożonarodzeniowych.

2. Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia.

SZOPKI:

Dopuszcza się typy szopek:

TRADYCYJNA (oddaje realia narodzin Chrystusa opisane w Piśmie Świętym; w oparciu o podstawowe postacie świętej Rodziny, Trzech Króli itp.)

REGIONALNA-ORAWSKA (szopka o orawskich cechach, wyraźnie zaznaczonej tradycji, architekturze i zdobnictwie opartych o istniejące budowle i postaci regionalne)

ARTYSTYCZNA ( wykonana według dowolnych, własnych możliwości twórczych w nawiązaniu do dwóch powyższych typów)

Konstrukcja szopki, jak też jej wystrój musi być wykonana tylko w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, gałązki świerka, słoma, papier, kora, nasiona, mech, kamień, itp.) ale również mogą być użyte materiały plastyczne (np. masa solna, papier kolorowy, bibuła). Inne materiały, wg inwencji twórczej wykonawcy dopuszczalne są również w przypadku szopki artystycznej. Wszystkie elementy powinny być wykonane samodzielnie.

Stosowanie elementów z seryjnych produkcji np. pocztówek, szopek, figurek oraz

materiałów sztucznych (np. plastik) obniża punktację.

Konstrukcja szopki z uwagi na transport oraz warunki ekspozycyjne powinna być stabilna i trwale wykonana.

OZDOBY:

Technika i rodzaj wykonania prac (ozdób bożonarodzeniowych) jest dowolna – liczy się kreatywność, różnorodność, estetyka wykonania. (modelina, plastelina, glina, filc, drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.).

DO WSZYSTKICH PRAC:

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, klasę oraz placówkę do której uczęszcza uczeń lub adres.

Kryteria ocen:

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

1. Ogólne wrażenie artystyczne.

2. Zgodność z kulturą regionu oraz/lub Pismem Świętym (szopki)

3. Oryginalność pomysłu.

3. Opracowanie tematu, dobór i wykorzystanie materiałów.

4. Wkład pracy oraz samodzielność.

5. Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.

6. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Ocena i terminy:

1. Prace należy składać u organizatorów konkursu do dnia 21 grudnia 2021 r.

2. Złożone do konkursu prace będą prezentowane w Domu Ludowym.

3. Oceny przedstawionych prac dokona powołane przez Organizatora Jury, które oceni prace w kategoriach wiekowych.

4. Od oceny komisji konkursowej uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego regulaminu.

6. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac w lokalnej prasie oraz innych mediach reklamujących konkurs.

7. Autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe adekwatne do zajętego miejsca.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.lipnicawielka.pl oraz w „Gminnych Nowinach” oraz przekazane do szkół.

9. Organizator może dowolnie rozdysponować niniejsze prace.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów podczas wykonywania prac.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638;

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com

3) Dane osobowe dziecka przekazane przez Panią/Pana w zgodzie będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza;

5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Drukuj stronę Drukuj stronę