XL Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 czerwca 2022 roku (tj. środę) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2021:
  1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok;
  2. sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok;
  3. Uchwały Nr S.O.X.423.10.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok przedłożonego wraz z informacja o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka za rok 2021;
  4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
  5. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
  6. Uchwały Nr S.O.X.424.14.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipnica Wielka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 4. Uchwała w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 5. Uchwała w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.
 6. Uchwała w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Lipnica Wielka oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawkowej Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.

Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Drukuj stronę Drukuj stronę