XLII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 września 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Lipnica Wielka za rok 2021.
 6. Informacja Wójta Gminy Lipnica Wielka o złożonych oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/174/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. – Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę