XLIV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 28 listopada 2022 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę