XLVI Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 grudnia 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali obrad Rady Gminy – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
 5. Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
 6. Uchwała w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2023 rok.
 8. Uchwala w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka (lata 2023-2035).
 9. Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę