XLVII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 18 stycznia 2022 roku (tj. środa) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówek oświatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Lipnica Wielka, jej utworzenia i nadania statutu.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2023 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Rewizyjną w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 13. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/8/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 19. Interpelacje Radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę