XLVIII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 30 marca 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w Gminie Lipnica Wielka w 2022 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipnica Wielka na lata 2023-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok, sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku gminnym w Lipnicy Wielkiej na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na rok 2023.
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę