Informacja o XXVIII Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 marca 2021 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok; sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2020 rok oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 10.02.2021 roku.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powoduCOVID-19.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę