XXX Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 25 czerwca 2021 roku (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 5. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 w Gminie Lipnica Wielka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 10. Podjęcia uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2020:
  1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2020.
 12. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok;
  2. sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok;
  3. Uchwały Nr S.O.II.423.14.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok przedłożonego wraz z informacja o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka za rok 2020;
  4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
  5. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
  6. Uchwały Nr S.O.X.424.18.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów.
 16. Uchwała w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Lipnica Wielka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne.
 18. Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.

Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ponadto informuję o konieczności zachowania rygorów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z profilaktyką zakażenia koronawirusem!!!

Drukuj stronę Drukuj stronę