XXXI Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 23 lipca 2021 roku (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Lipnica Wielka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 7467/1 oraz 5553/1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/174/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. – Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego.
 8. Podjęcia uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipnica Wielka na rok szkolny 2021/2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kupna i instalacji radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej we wsi Lipnica Wielka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę