XXXIII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 października 2021 roku (tj. piątek) o godz. 8:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipnica Wielka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lipnica Wielka w drodze nieodpłatnego przekazania na cele publiczne własności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę