XXXV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 grudnia 2021 roku (tj. środa) o godz. 14:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
 6. Uchwała w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2022 rok.
 8. Uchwala w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka (lata 2022-2023).
 9. Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 10. Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 11. Uchwała w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Lipnica Wielka.
 12. Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka.
 13. Uchwała w sprawie: w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/72/2015 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lipnica Wielka opłaty targowej oraz określenie wysokości stawek opłaty targowej.
 14. Uchwała w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie o konieczności zachowania rygorów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z profilaktyką zakażenia koronawirusem!!!

Drukuj stronę Drukuj stronę