XXXVI Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 04 lutego 2022 roku (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w Gminie Lipnica Wielka w 2021 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnica Wielka na lata 2022- 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Rewizyjną w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w zakresie: wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu
 15. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie: ustanowienia roku 2022 „Rokiem Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”.
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę