XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).) zwołuję XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 04 marca 2022 r. (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie o konieczności zachowania rygorów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z profilaktyką zakażenia koronawirusem!!!

Drukuj stronę Drukuj stronę