XXXVIII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 13 kwietnia 2022 roku (tj. środa) o godz. 15.00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok; sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2021 rok oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w 2021 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka za 2021 roku z realizacji Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o nr ew. 2454 stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych o nr ew. 14706, 14744, 14786 oraz 14797 stanowiących własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę