Zamówienia publiczne pn. „Przebudowa drogi gminnej K362474 w km od 0+000 do km 0+995,00 w miejscowości Kiczory, Gmina Lipnica Wielka”

30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
30.12.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.12.2020 r. Wzór umowy
30.12.2020 r. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
30.12.2020 r. Dokumentacja techniczna
08.01.2021 Modyfikacja nr 1 SIWZ
UWAGA!!!
08.01.2021 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po Modyfikacji nr 1 SIWZ
13.01.2021 r. Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
18.01.2021 r. Zapytani i odpowiedzi nr 2 do SIWZ
21.01.2021 r. Informacja z otwarcia ofert

18.02.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty

Drukuj stronę Drukuj stronę