Zamówienie publiczne pn.: „Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1, Rabczyce3 oraz remont drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego na terenie gminy Lipnica Wielka”

23.12.2020 r. Ogłoszenie o zmówieniu
23.12.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
23.12.2020 r. Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ
23.12.2020 r. Załączniki w wersji edytowalnej (formularz ofertowy, oświadczenia itp.)
23.12.2020 r. Dokumentacja techniczna (przedmiary, STWiORB)
07.01.2021 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
12.01.2021 r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
14.01.2021 r. Informacja z otwarcia ofert

15.06.2021 r. Ogłoszenie o zmianie umowy

26.02.2021 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert

Drukuj stronę Drukuj stronę