- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

Zamówienie publiczne pn.: „Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1, Rabczyce3 oraz remont drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego na terenie gminy Lipnica Wielka”

23.12.2020 r. Ogłoszenie o zmówieniu [1]
23.12.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [2]
23.12.2020 r. Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ [3]
23.12.2020 r. Załączniki w wersji edytowalnej (formularz ofertowy, oświadczenia itp.) [4]
23.12.2020 r. Dokumentacja techniczna (przedmiary, STWiORB) [5]
07.01.2021 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
[6]12.01.2021 r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
[7]14.01.2021 r. Informacja z otwarcia ofert [8]

15.06.2021 r. Ogłoszenie o zmianie umowy [9]

26.02.2021 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert [10]