Zasady udzielania Patronatu Wójta Gminy Lipnica Wielka nad imprezą

Regulamin objęcia Patronatem Wójta gminy Lipnica Wielka
Rozdział I

Zasady obejmowania Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka

§1.

Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka zwanym dalej Patronatem mogą być objęte imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia, które posiadają zasięg lub rangę lokalną, regionalną lub ogólnopolską a ich realizacja jest zbieżna z zadaniami gminy i służy promocji oraz rozwojowi gminy Lipnica Wielka. Patronatem nie mogą być objęte imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym.

§2.

Objęcie Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§3.

Wójt Gminy Lipnica Wielka w związku z objęciem Patronatu może udzielić wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Gminy Lipnica Wielka, jeżeli organizator zwróci się z pisemną prośbą o wsparcie.

§4.

Ubiegając się o patronat Wójta Gminy Lipnica Wielka można jednocześnie uzyskać patronat Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, co należy zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym. Zasady co do patronatu Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej są tożsame, co do patronatu Wójta Gminy.

Rozdział II

Uprawnienie do wnioskowania o objęcie Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka

§5.

Z wnioskiem o objęcie Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia występuje organizator.

§6.

Wniosek, o którym mowa w §5. składany jest na formularzu dostępnym na stronie gminy www.lipnicawielka.pllub w Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§7.

1. Termin składania wniosku o objęcie Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka nie może być krótszy niż 5 tygodni przed planowaną datą imprezy, wydarzenia lub inauguracji przedsięwzięcia.

2. Wnioski składane po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.3. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Lipnica Wielka może uwzględnić wniosek złożony po przekroczeniu terminu określonego w ust. 1

Rozdział III

Procedura objęcia Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka

§8.

Wniosek o objęcie Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka należy przesłać na adres siedziby Urzędu Gminy Lipnica Wielka, dostarczyć osobiściena dziennik podawczy lub przesłać mailowo na adres: kultura@lipnicawielka.pl lub wojt@lipnicawielka.pl

§9.

O przyznaniu bądź odmowie objęcia Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka informuje się organizatora niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Lipnica Wielka

§10.

1. Objęcie Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka zobowiązuje organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy, wydarzenia i przedsięwzięcia wraz z dokumentacją zdjęciową.

2. Sprawozdanie o którym mowa wraz z dokumentacją fotograficzną, po akceptacji Wójta Gminy, jest umieszczane na gminnej stronie internetowej. Wójt Gminy, ma prawo zdecydować o treści i wybrać zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronie gminnej.

§11.

1. Organizator imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia objętych Patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym patronacie poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na materiałach drukowanych (zaproszenia, plakaty) herbu bądź logotypu gminy oraz Gminnego Centrum Kultury,poprzez kilkukrotnego informowania o tym fakcie w trakcie trwania imprezy oraz umieszczenia w widocznym miejscu podczas imprezy banera i/lub roll-upa gminy Lipnica Wielka (dostarczonego przez gminę).

2. W ramach patronatu Wójta Gminy nad imprezą na stronie gminnej zostanie umieszczona zapowiedź imprezy, a po imprezie jedno sprawozdanie dostarczone przez organizatora wraz z dokumentacją fotograficzną.

§12.

Niewywiązanie się z zobowiązań o których mowa w Rozdziale III może stanowić podstawę do odmowy objęcia Patronatem organizatorowi imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia w przyszłości.

Rozdział IV

Odebranie Patronatu Wójta Gminy Lipnica Wielka

§13.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Lipnica Wielka może odebrać przyznany uprzednio patronat. O odebraniu Patronatu Wójta Gminy Lipnica Wielka organizator jest informowany niezwłocznie.

§14

Odebranie Patronatu Wójta Gminy Lipnica Wielka nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PATRONATU
HERB GMINY
LOGO GCK